Råd og utvalg i barnehagen

 Foreldreråd - Barnehagens samarbeidsutvalg - Kommunalt foreldreutvalg

FORELDRERÅD

Foreldreråd består av alle foreldrene til barna i barnehagen.

Foreldrerådet er et forum der alle foreldrene kan møtes og utveksle sine tanker om barnehagen og diskutere med hverandre. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

Saker som angår enkeltpersoner (barn eller personal) kan ikke tas opp i foreldrerådet.

 

BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU), er satt sammen av representanter fra foreldrene, personalet og en representant, med vara, som er politisk valgt. Det velges en representant og en vararepresentant både fra foreldre og personal fra hver avdeling. Disse blir valgt ved oppstarten av nytt barnehageår og velges for ett år av gangen. Styrer i barnehagen fungerer ofte som sekretær i dette utvalget.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samrådende organ i barnehagen. SU skal bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. Eksempler på aktuelle saker;  slike saker kan være;

Årsplanen, økonomi og budsjett, droftsendringer, endringer i vedtektene med mer.

Saker som angår enkeltpersoner (barn eller personal) kan ikke tas opp i SU.

 

KOMMUNALT FORELDREUTVALG

KFU er satt sammen av en foreldrerepresentant med vara fra hver barnehage og skole i kommunen. Ofte er det representanter fra SU som også er med her, men det er ingen regel.

KFU tar opp saker som angår barnehage og skole, og de uttaler seg til politiske organ. De har også arrangert møter på kommunenivå med tema som angår foreldre / foresatte (i barnehage og skole).