Translate

Viktig melding

TOTALFORBUD MOT BRUK AV ÅPEN ILD

På grunn av stor skogbrannfare fatter brannsjefen i MTBR vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Nome, Bø og Sauherad kommuner. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende. Forbudet gjelder fra 25.05.2018 og inntil situasjonen endrer seg.

I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i de overnevnte kommuner. Brannsjefen har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs. Det betyr:

  • Det er ikke lov å tenne bål og grill i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmark

  • Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis tilrettelagte bålplassene

  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål

  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress - skog og annen vegetasjon.

Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet.  Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

 

Tilbakemelding