Pressemelding fra Nome kommune - vannkrig?

Vannkrig?

Vi registrerer at NRK har slått stort opp at det er vannkrig i Nome kommune. Dette er en påstand som kommunen ikke kjenner seg igjen i. Oppslaget til NRK på dagsrevyen og på nett har ført til mange henvendelser til Nome kommune samt gjentatte kommentarer på Facebook. Mange av disse kommentarene er av sjikanerende art mot ansatte i kommunen og som arbeidsgiver har vi derfor behov for å kommentere fakta i saken.

Hva er kommunens ansvar og hva påhviler hver enkelt abonnent?

Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg defineres som ethvert anlegg som kommunen eller annet offentligrettslig organ selv ikke har bygd, ikke har overtatt ansvaret for etter plan- og bygningslovens regler eller ikke på annen måte har påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig erklæring eller ved sin handlemåte/adferd.

Nome kommune har vedtatt standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget er derfor tilkoblingspunktet på offentlig ledning. Anboringsklammeret på vannledningen er å anse som privat (se figur nedenfor):

illustrasjon - Klikk for stort bildeKommunen forplikter seg til å levere minimum to bars trykk på hovedledningsnettet. Vi leverer fem bars trykk ut på kommunens ledningsnett fra høydebasseng på Berget. Trykket vil endre seg jo lenger ut boligen er plassert høydemessig, men kommunen skal aldri gå under to bars trykk. Dersom dette skjer må kommunen installere trykkøkningsstasjon/trykkforsterker for å kunne oppnå forpliktelsen vår i henhold til forskrift og egne bestemmelser,

Utfordringer med trykktap

Utfordringen med at flere opplever trykktap i flere områder i kommunen er knyttet til alder på privat stikkledning og anboringsklemme. Altså det som ligger til de privates ansvar. Har du en gammel galvanisert jernledning så oppstår problemet gjerne etter 30 år. Det legger seg et belegg innvendig på ledningen som gjør at vannet får liten passasje. Flere av boligene på Berget har denne alderen og mer til. Kommunen har sjekket vanntrykk ved flere anledninger i området og er trygge på at kommunens nett leverer i henhold til minstekravet på to bar.

Nome kommune ved teknisk avdeling får stadig telefoner og henvendelser fra abonnenter som opplever dårlig trykk. Vi veileder, gir råd og viser også til hvem som har ansvar for hva på ledningsnettet. Dersom vi mistenker at feilen kan ligge på kommunes hovedledningsnett er vi raskt ute for å søke etter feil på nettet vårt. Vi har god overvåkning via sensorer og vil gjerne så raskt som råd få oversikt over trykktap på nettet. Ofte skyldes slikt trykktap en større vannlekkasje, og det vil kommunen selvsagt utbedre fortløpende. Vi tipser abonnenten dersom vi antar at feilen ligger på den private stikkledningen om ulike metoder for å undersøke tilstanden på den enkeltes private stikkledning. Vi opplever veldig ofte at de som gjennomfører undersøkelser og utbereder sin stikkledning får bedret trykket. Dersom det skulle vise seg at ansvaret likevel lå på kommunens hovednett så kan den aktuelle abonnenten få forsikring om at kommunen tar kostnaden abonnenten har hatt for å undersøke sin stikkledning. Dette tilbudet ble gitt sommeren 21 til en av de som uttalte seg i saken til NRK mandag 25.10.21.

Privat vannforekomst 

Når det gjelder privat vannforekomst (borvann) som også var omtalt i saken, så presiserer kommunen at gjeldende lovverk; plan- og bygningsloven § 27-1 pålegger eiendommer tilknytningsplikt dersom det er offentlig nett i nærliggende vei eller areal. Det er derfor ikke slik at man kan si opp et abonnement på kommunalt vann selv om man har anlagt privat borehull. Dersom man likevel ønsker vann fra privat kilde, så er dette selvsagt mulig, men den kommunale avgiften og gebyret vil likevel fortsatt påløpe eiendommen. Det vil også være aktuelt med krav om sikring i form av tilbakeslagsventil for å hindre at kommunens vannleveranse kommer i kontakt med privat vannkilde.

Selvkost og gebyr

Kommunalt vann i kranen er en tjeneste kommuner leverer til selvkost. Dvs at alle abonnenter deler på å betale for denne tjenesten uti fra hva det koster kommunen å produsere og levere vann. Dersom kommunen skal følge opp alle henvendelser fra innbyggere som opplever dårlig trykk med undersøkelser og evt. utbedringer, så vil kostnaden for dette påløpe selvkost. Når vi antar at problemet ligger på den enkelte abonnent sin stikkledning så vil en praksis med undersøkelse være uklokt. Resultatet kan med slik praksis vise seg å bli veldig kostbart for alle abonnenter. Vi vet at gebyr for vann og avløp er høyt allerede så vi gjør det vi kan for å holde nivået nede.

Dokumentasjon

Vi registrerer at flere stiller spørsmål ved kommunens dokumentasjon leveranse og trykk på ledningsnettet. For å imøtekomme denne usikkerheten hos innbyggerne vil kommunen ved teknisk personell installere et anboringspunkt på den aktuelle strekningen (boligfeltet som vist til i NRK reportasjen) for å dokumentere og synliggjøre trykkapasiteten på hovedledningen. NRK er hjertelig velkommen til å overvære denne dokumentasjonen.