Positivt regnskapsresultat i 2022

Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 46,9 millioner kroner. Netto driftsresultat var i regulert budsjett anslått til 5,5 millioner kroner, så resultatet er betydelig bedre enn budsjettert.

Det er flere årsaker til det gode resultatet.

  • Først og fremst vil jeg berømme alle våre dyktige medarbeidere. De siste årene har vært krevende med pandemihåndtering, og vi gikk også inn i 2022 med full beredskap. Men vi har vist at vi takler å være i en unntakstilstand over tid. Samtidig er økonomistyringen god, selv om vi stadig utfordres på endringer i behov og regelverk som krever økte budsjettrammer, sier kommunedirektør Rune Engehult.

Engangsinntekter

Videre er det i stor grad engangsinntekter som bidrar til det gode resultatet. Inntekter fra skatt, rammetilskudd og konsesjonskraft er til sammen over 35 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Regnskapsførte pensjonskostnader bidrar også positivt. Det var helt til slutten av 2022 usikkerhet rundt dekning av kommunens koronakostnader, og Nome kommune fikk først i november og desember tildelt  8,3 millioner i kompensasjon.

  • Hele kommune-Norge har vært tydelig på at staten må bidra med å dekke kostnadene for koronahåndteringen. Det skulle bare mangle, når det er kommunene og kommunens ansatte som har stått i førstelinje for håndtering av pandemien hele veien, fortsetter Engehult.

Driftsresultatet innebærer at Nome kommune når våre økonomiske måltall for en bærekraftig kommuneøkonomi. Ved utgangen av 2022 har Nome kommune et disposisjonsfond på 92 millioner kroner.

  • Kommunestyret har vedtatt å bruke nesten 45 millioner av disposisjonsfondet i 2023. Men når vi klarer en så stor avsetning også i 2022, så gir det en trygghet med «penger på bok» når vi skal møte utfordringene i årene framover etter hvert som demografikostnadene slår til for fullt, avslutter Engehult.

Investeringer

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Til sammen er det investert for 39,7 millioner kroner. De største investeringsprosjektene i 2022 har vært Ulefoss bru, fortau Herregårdsvegen og lek og tren (trenings- og lekeapparater på Ulefoss torg, ved samfunnshuset, i Sluseparken og på Sirkustomta). Det største prosjektet innenfor vann og avløp har vært Høydebasseng på Dagsrud hvor det er brukt 3,6 millioner kroner.

Regnskapet er nå sendt til Vestfold og Telemark revisjon IKS, som innen 15. april utarbeider revisjonsberetning. Siden regnskapet ikke er revidert må vi ta forbehold om at resultatet kan endre seg dersom det oppdages feil i regnskapet. 

Regnskap 2022 - Foreløpig orientering (PDF, 253 kB)

Avvik budsjett - regnskap drift 2022 (PDF, 550 kB)

Kontakt

Rune Engehult
Kommunedirektør 
E-post: rune.engehult@nome.kommune.no 
Tlf.: 959 80 059