Positivt regnskapsresultat i 2021

Driftsregnskapet for Nome kommune er avsluttet med ett positivt netto driftsresultat på 36,8 millioner kroner. Netto driftsresultat var i regulert budsjett anslått til 8,9 millioner kroner, så resultatet er betydelig bedre enn budsjettert.

Positivt regnskapsresultat i 2021

Det er flere årsaker til det gode resultatet.

Først og fremst vil kommunedirektøren berømme alle de dyktige medarbeiderne som gjør en fantastisk jobb i hva som har vært nok ett krevende pandemiår. I tillegg til pandemien har organisasjonen vært igjennom en omstilling hvor driftsbudsjettene er redusert, og vi ser at vi samlet sett klarer å holde oss innenfor den budsjetterte rammen. God økonomistyring og drift i balanse er en forutsetning for å oppnå gode resultater.

Videre er det flere ytre faktorer, og i stor grad engangsinntekter, som bidrar til det gode resultatet. Skatteinngangen til kommunesektoren ble på slutten av året 15 milliarder høyere enn staten la til grunn i statsbudsjettet for 2021. For Nomes del er skatteinntekter og inntektsutjamning 8,2 millioner høyere enn budsjettert.

  • Vi ser også at vi får dekket de kostnadene vi har hatt knyttet til pandemien slik som regjeringen har sagt de skal gjøre. Det gir en trygghet for at vi har kunnet håndtere dette på en god måte
    - Rune Enghult, kommunedirektør

I tillegg til skatteinntekter er regnskapsførte pensjonskostnader 6,2 millioner lavere enn budsjettert. Nome har også fått ekstraordinært utbytte fra kraftselskapene, og konsesjonskraftsinntektene er høyere enn budsjettert.

Driftsresultatet innebærer at vi når våre økonomiske måltall for en bærekraftig kommuneøkonomi. Det gir en trygghet for de krevende årene som venter oss når demografikostnadene slår til for fullt.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Til sammen er det investert for 38,7 millioner kroner. De største investeringsprosjektene i 2021 har vært torget og nye parkeringsløsning ved senteret på Ulefoss til 5 millioner og opprusting av Lunde bibliotek med 1,4 millioner. Det største prosjektet innenfor vann og avløp har vært på Vesthagen hvor det er brukt 9,7 millioner kroner.

Regnskapet er nå sendt til Vestfold og Telemark revisjon IKS, som innen 15. april utarbeider revisjonsberetning. Siden regnskapet ikke er revidert må vi ta forbehold om at resultatet kan endre seg dersom det oppdages feil i regnskapet. 

Regnskap 2021 foreløpig orientering (PDF, 102 kB)

Avvik budsjett - regnskap drift 2021 (PDF, 270 kB)