Translate

Viktig melding

Positivt regnskapsresultat for 2018

1200px-Emblem-money.svg.png

Driftsregnskapet for 2018 i Nome kommune er avsluttet med et netto mindreforbruk (overskudd folkelig sagt), på om lag 5,1 mill. kr. Det er 3. år på rad der regnskapet gjøres opp med overskudd

Overskudd i driftsregnskapet innebærer at inntektene samlet sett er høyere, og utgiftene samlet sett er lavere enn det som kommunestyret anslo ved behandling av budsjettet/budsjettrevisjoner gjennom året. Hovedårsakene til overskuddet er:

  • Skatt + rammetilskudd ble om lag 3,1 mill. kr høyere enn forutsatt. Skatteinngangen både lokalt i Nome, og også gjennomsnittlig landsvekst, ble betydelig høyere enn det som var prognosert i Regjeringens kommuneopplegg.
  • Konsesjonskraftinntektene ble om lag 1,1 mill. kr høyere enn forutsatt i regulert budsjett.
  • Pensjonskostnadene samlet sett ble om lag 1,1 mill. kr lavere enn forutsatt i budsjett.
  • Netto rente- og avdragsutgifter ble om lag 1,5 mill. kr lavere enn forutsatt i budsjett.
Til de ulike rammeområdene bevilget kommunestyret i budsjettet samlet sett om lag 440 mill. kr.
Regnskapet viser samlede utgifter på om lag 441 mill. kr, dvs en overskridelse på 1 mill. kr (0,2 %).
De fleste rammeområdene har brukt mindre enn budsjettert. Unntaket er oppvekstsektoren med et
merforbruk på om lag 4,8 mill. kr, og NAV-området med merforbruk på om lag 1,1 mill. kr.
 
Avvik mellom budsjett og regnskap mer detaljert framkommer av vedlagte oversikt.
 
Tilbakeblikk
Regnskapet for 2015 ble avsluttet med et akkumulert driftsunderskudd på 10,6 mill. kr, og ingen
fondsreserver. Nome kommune ble i juni 2016 innmeldt i det såkalte ROBEK-registeret.
Regnskapene for 2016, 2017, og 2018 er gjort opp med driftsoverskudd. Underskuddene fra 2014 og
2015 ble dekket inn i 2016 og 2017. I 2018 er det i samsvar med budsjettvedtak i kommunestyret
avsatt om lag 4,7 mill. kr til disposisjonsfondet. På toppen av dette kommer driftsoverskuddet på om
lag 5,1 mill. kr, som kommunestyret ved regnskapsbehandlingen i mai har til disposisjon.
Oppsummert har en gått fra en underbalanse på 10,6 mill. kr ved utgangen av 2015, til en situasjon
med «frie midler til disposisjon» på om lag 9,8 mill. kr ved utgangen av 2018.
 
Netto driftsresultat for de 3 siste år viser:
 

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Beløp i 1.000 kr

2016

2017

2018

Driftsinntekter inkl. utbytte

649 348

         665 085

         690 672

Driftsutgifter ekskl. avskrivninger

607 607

         621 260

         658 275

Netto renter

8 730

             9 684

             9 320

Netto avdrag

18 666

           20 182

           19 757

Netto driftsresultat

14 345

         13 959

            3 320

I 2016 og 2017 opplevde kommunen et positivt netto driftsresultat på om lag 14 mill. kr, som utgjør i overkant av 2 % av totale driftsinntekter. Netto driftsresultat i 2018 er betydelig lavere (om lag 3,3 mill. kr), noe som peker mot tøffere økonomiske utfordringer i årene framover.

Kommunens lånegjeld  har økt noe i 2018. Brutto lånegjeld er på om lag 625 mill. kr. Fratrukket lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på om lag 42 mill. kr, utgjør netto lånegjeld om lag 583 mill. kr. Det er en økning fra om lag 567 mill. kr i 2017.

 

Kommunens frie fond  viser en økning fra kr 0 i 2017 til:

  • Om lag 4,7 mill. kr på kommunestyrets disposisjonsfond
  • Om lag 2,6 mill. kr på investeringsfondet (salg av eiendommer/tomter).

Investeringsregnskapet 2018

Det er investert for til sammen om lag 51 mill. kr. Av dette utgjør vann- og avløpsprosjekter om lag 10,5 mill. kr. Av andre større tiltak nevnes:

  • Ombygging/tilbygg bibliotek på Ulefoss kr 13,1 mill.
  • Stedsutvikling Ulefoss kr 5,6 mill.

Avslutning

Regnskapet sendes nå over til Telemark kommunerevisjon IKS, som innen 15. april utarbeider revisjonsberetning. Rådmannen vil innen 31. mars ferdigstille kommunens årsberetning, og denne vil umiddelbart bli distribuert til kommunestyret. Revidert regnskap og årsregnskap vil etter planen komme til behandling i kommunestyrets møte 23. mai.

Avvik - budsjett/regnskap 2018 (PDF, 23 kB)

Tilbakemelding