Nytt vedtak om stenging av fellesanlegg på campingplasser o.l.

Viser til vedtak om stenging av campingplasser av 30.03.20. Dette vedtaket erstatter vedtaket av 30.03.20. 

For å hindre spredning av Covid-19, fatta kommuneoverlegen i Nome 17.04.20 følgende vedtak jfr. smittevernlovens § 4-1 5. ledd, jfr. 1. ledd:

For å stoppe spredning av koronavirus gjør kommuneoverlegen 17.04.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1, gjeldende campingplasser o.l:

1) Felles sanitæranlegg, kjøkken og oppholdsrom ved alle campingplasser og gjestehavner i kommunen skal være stengt.

2) Overnatting på campingplasser i kommunen er tillatt i boenheter, campingvogner, bobiler og tilsvarende som har et toalett og kjøkken. Vedtaket har virkning fra vedtaksdato og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.Vedtaket gjelder fra 17.04.20 inntil nytt vedtak foreligger.

 

Rettslig grunnlag:

Smittevernloven § 4-1 5. ledd gir kommuneoverlegen hjemmel til å vedta lokale tiltak for å forebygge og motvirke spredning av allmennfarlig smittsom sykdom i befolkningen. Aktuelle tiltak er hjemlet i 1. ledd bokstav a-e.

Grunnleggende krav ved iverksettelse av tiltak etter § 4-1 1. ledd fremgår av § 1-5: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det leddes vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Begrunnelse:

I tråd med nasjonale retningslinjer for å redusere risiko for spredning av smitte, anbefales det tiltak som begrenser at flere enn 5 personer er samlet på samme sted, og at færrest mulig deler toalettfasiliteter og kjøkken.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

«Formålet med råd til befolkningen om å holde avstand, er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte, derfor er redusert kontakthyppighet viktig for å bremse spredningen av covid-19. Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet.»

Kommuneoverlegen anser tiltaket etter en medisinskfaglig begrunnelse både nødvendig av hensyn til smittevernet og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Man anser også at den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for dem tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er tillagt vekt i vurderingen.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak såfremt ikke annet er bestemt i loven jfr. smittevernloven § 8-3.

 

17.04.20

Kristin Sekse, kommuneoverlege i Nome