Translate

Viktig melding

Nye prøveboringer på Fensfeltet

Rare Earths Norway AS har søkt om å få gjennomføre et nytt boreprogram på Fensfeltet.

Grunnen til at det stadig gjennomføres slike program er at selskapene må vite nøyaktig hvor forekomsten av REE er, og hvor det er mest mineraler.

Selskapet har planlagt å bore omtrent 20 hull som går 500-700 m ned i bakken. De vil jobbe fra 8 steder. Det kan bli endringer på dette hvis nødvendig.

Selskapet har søkt om å starte så fort som mulig. Normalt er det 2 måneders varsel, men det kan gis tillatelse til å starte tidligere hvis det er i orden for naboer og grunneiere.

Kommunen sender uttalelse til direktoratet.

Området som det er søkt om å bore er ifølge selskapet:

Boring vil skje på Kanada ved Grønvoldvegen (gbnr. 24/1), Torsnesvegen (gbnr. 25/1), Borgjordet (gbnr. 24/2), Borgjordet (gbnr. 23/20), Øygarden/ Roligheten (gbnr. 24/3 og gbnr. 26/8) og nær Grønvoldvegen (gbnr. 25/1).

Selskapet vil bruke ulike kjøretøy: Borerigg, ATV, traktor og lignende. De informerer grunneiere og eventuelle brukere av grunnen. Disse skal akseptere før boringen settes i gang. I områder med naboer innen 100m vill selskapet også kontakte og innhente aksept fra de aktuelle naboene.

Det vil ikke bores på natt (23:00-07:00) i disse områdene. Det forventes ikke skader i forbindelse med boringen.

Borevann blir renset og resirkulert for å bruke så lite vann som mulig. Slam fra boringen blir levert til godkjent deponi.

Tilbakemelding