Translate

Viktig melding

Nome kommune klatrer opp 73 plasser på kommunebarometeret!

glade barn.jpgKommunebaromteret 2018 består av 152 forskjellige nøkkeltall som kommunene blir målt på. Hensikten er å gi våre politikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drives. Nome kommune lå i 2016 helt nede på 330. plass blant landets kommuner, i 2017 klatra kommunen opp til 235. plass og i 2018 er Nome på 162. plass i landet. Dette er en flott fremgang. Men vi ønsker fortsatt å bli bedre! Spesielt innenfor pleie og omsorg  - som vektes tungt i kommunebarometeret  - scorer Nome høyt og har hatt en formidabel fremgang. I 2016 lå man på 212. plass - mens kommunen i 2018 er helt oppe på 26. plass. Kommunen scorer også høyt på saksbehandling der Nome er landets 51. beste kommune. 

Nome havner på en 162. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har man korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Målt mot resten av Kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet. Nome er inne på Topp 100-lista innen pleie og omsorg og saksbehandling. 

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen sosialtjeneste (376. plass), helse (368. plass) og økonomi (355. plass). 
 
Hvis man ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Nome på en 186. plass. 
 
Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. 
 
Grunnskolen: Karakterene på 10. trinn i Nome har vært omtrent middels de siste fire årene. Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå som snittet de siste fire årene. 28 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene ligger på laveste mestringsnivå (av tre). Det er en litt lavere andel enn hva som er normalen i Kommune-Norge. På ungdomsskolen oppfyller 69 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene. 
 
Pleie og omsorg: 79 prosent av de ansatte i pleie og omsorg i Nome har fagutdanning. Det er ganske bra målt mot resten av landet. Andelen er omtrent uendret det siste året. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt flere plasser avsatt til demente enn i normalkommunen. I Nome tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 54 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. 
 
Barnevern: Når man korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen i Nome ganske lav målt mot mange andre kommuner, 4,5 prosent. Andelen saker i Nome som tar mer enn 3 måneder å behandle er middels, kan kommunen bli bedre? Man har ikke oppdaterte tall for hvor stor andel av barna i barnevernet som er plassert i fosterhjem eller institusjon. 
 
Barnehage: Bemanningen i barnehagene i Nome er midt på treet. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. 44 prosent av ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk utdanning. Det er bra. Landsgjennomsnittet er 36 prosent. En liten andel av dem som jobber i barnehagene i Nome er menn. De beste ligger på 17 prosent menn. I Nome går 74 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Hvordan kan andelen bli høyere? Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 
 
Helse: Legedekningen i Nome er på 11,2 leger per 10.000 innbyggere. I Nome er det ledig plass på 83 prosent av fastlegelistene. Dekningen av helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er middels. De beste ligger på 180 årsverk per 10.000 småbarn. Antall ansatte med videreutdanning innen psykisk helse er middels, målt mot antall innbyggere.
 
Sosialtjeneste: Unge mottakere i Nome går ganske lenge på sosialhjelp. I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. Blant de under 25 år, er andelen på sosialhjelp korrigert for behovet på 6,4 prosent, mens snittet i Kommune-Norge ligger på 3,7 prosent. Sosialstønad gis i over 10 måneder til 22 prosent av de som mottar støtte. Kommunen er på 255. plass på denne tabellen. Andelen mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt er lav. I barometeret teller det positivt. 
 
Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var 2,1 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 1,75 %. Målt over de siste fire årene har driften akkurat gått i null. Over tid bør marginen bli bedre enn dette. Netto renteeksponert gjeld er mye høyere enn landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. Nome ligger på 54 prosent. Investeringsnivået har vært ganske lavt i Nome de fire siste årene. Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Nome ligger litt lavere enn normalnivået. Innen pleie og omsorg ligger kostnadene litt under det som er normalnivået. Barnehagekostnadene i kommunen er litt under det som er normalnivået. Kostnadene i barnevernet i Nome er middels. 

Tilbakemelding