Nome kommune i en krevende økonomisk situasjon

Tertialrapport 2-20, hvor kommunedirektøren rapporterer den økonomiske statusen til kommunen basert på regnskap 1. september, legges nå fram til politisk behandling, med endelig vedtak i kommunestyret 13. oktober. Tertialrapporten viser at Nome kommune er i en krevende økonomisk situasjon i 2020. Beste estimat per 1.september er fare for merforbruk (underskudd) på mellom 12,2 og 18 mill. kr.

Det er imidlertid mye usikkerhet knyttet til dette estimatet, og det arbeides med å redusere kostnader der det er mulig. 

Budsjettavvik

Det er flere av driftsområdene som melder om en utfordrende økonomisk situasjon. De største avvikene fra budsjett finner vi på følgende områder:

  • NAV, hvor prognosen for utbetaling av sosialhjelp er om lag 2 mill. kr over budsjett
  • Helse og omsorg anslår merbehov på 2 mill. kr blant annet på grunn av prisøkning på matvarer og behov for ekstra innleie på Nome sjukeheim
  • Barnevern har et anslått merbehov på 2,4 mill. kr knyttet til nye og/eller endrede fosterhjemsplasseringer
  • Etat for samfunnsutvikling har et merbehov knyttet blant annet til løpende utgifter som ikke er budsjettert som stoffkartotek og Sørøst 110-sentralen. I tillegg er det blant annet estimert et merforbruk knyttet til kommunale veier på 0,9 mill. kr.
  • Lavere renter gjør at oppdaterte selvkostberegninger gir behov for å justere rammene til selvkostområdene vann og avløp med om lag 1 mill. kr.

Samlet er det et innmeldt tilleggsbehov fra driftsområdene på til sammen 9,8 mill. kr. Kommunedirektøren vil peke på at det er positivt at oppvekstetaten ser ut til å styre mot balanse.

Det er og usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret. Nome kommune har tidligere nedjustert lønnsveksten til 1,5 %, noe som er i tråd med anslag i revidert nasjonalbudsjett. Lønnsforhandlingene i kommunal sektor oppnådde en enighet på 1,7 %, så her får Nome høyere kostnader enn det som per nå ligger i budsjettet.

Inntekter 

På inntektssiden blir sannsynligvis inntekter fra konsesjonskraft og integreringstilskudd enda lavere enn tidligere estimert. Samlet har fellesinntektene et behov for nedjustering på 1,7 mill. kr.

Dersom vi ser fellesinntekter, innmeldt merbehov på driftsområdene og usikkerthet rundt lønnsoppgjøret i sammenheng, så er det en reell fare for overskrifelser på 12,2 mill. kr. Nome kommune har ikke tilgjengelige midler på fond, og slik sett ingen mulighet til å justere budsjettet i tertialrapport 2-20. 

I tillegg er det andre usikre momenter. Det ene er om Nome kommune får tildelt ekstraordinære skjønnsmidler for 2020. Det er søkt fylkesmannen om 3 mill. kr for å dekke bortfall av inntekter og påløpte kostnader knyttet til manglende drift av Nome mottak første halvår. Det er forventet svar på denne søknaden i månedsskiftet september/oktober. I tillegg er det fortsatt budsjettert med et ekstraordinært utbytte fra Midt-Telemark kraft på 2,8 mill. kr som det er ikke er avklart om vi bli vedtatt.  

Covid-19

På toppen av dette har vi situasjonen med covid-19. Nome kommune har foreløpig mottatt omtrent 7 mill. kr i kompensasjon for påløpte kostnader og tapte inntekter knyttet til covid-19. I tillegg har vi fått mindre kostnader knyttet til arbeidsgiveravgift i mai og juni på 3 mill. kr. Til sammen om lag 10 mill. kr.

Rapporteringen per 1. september viser at Nome kommune har hatt:

  • Netto kostnader på 4,2 mill. kr
  • Tapte inntekter på 1,8 mill. kr
  • Reduserte skatteinntekter og inntektsutjevning på 4,8 mill. kr (gjelder hele 2020)

Samlet utgjør dette 10,8 mill. kr. Vi mangler derfor kr. 800.000 for å regulere budsjettet fullt ut med covid-19 midler i tertialrapport 2-20. Kommunedirektøren har derfor foreslått å regulere budsjettet med 10 mill. kr i denne omgang. Kommunedirektøren legger til grunn at regjeringen vil holde sine lovnader om å dekke kommunene sine merutgifter knyttet til korona.  

Bekymringsverdig situasjon

Kommunedirektøren er svært bekymret for den økonomiske situasjonen i Nome kommune 2020. Det blir mer og mer klart at det aktivitetsnivået kommunen har ikke er tilpasset inntektsnivået, og det må det arbeides videre med i arbeidet med budsjett for 2021. I 2020 må alle rammeområder gjøre det de kan for å redusere kostnader. Vi har allerede en streng budsjettdisiplin i Nome kommune. Etter tertialrapport 1-20 er det innført innkjøpsstopp i hele kommunen, og kun strengt nødvendig innkjøp skal gjennomføres. Det er streng praksis på innleie av vikar, og gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.