Nome kommune forlenger munnbindpåbudet og utsetter lettelser

Munnbindpåbudet i Nome kommune forlenges til 3. juni. I tillegg utsettes lettelsen på nasjonale tiltak til og med 3. juni.

Det har de to siste ukene vært avtagende smitte i Nome, men betydelig smitteøkning i Midt-Telemark kommune – hovedsakelig knyttet til studenter ved USN. I Grenland er det synkende smitte, men Grenlandskommunene har vedtak om tiltaksnivå 5B til og med 03.06.2021.

Regjeringen har vedtatt å innføre lettelser i nasjonale retningslinjer med virkning fra 27.05.2021, i forbindelse med trinn to i gjenåpningsplanen.

Etter en totalvurdering basert på kommuneoverlegens risikovurdering vedtar formannskapet

 • å videreføre midlertidig forskrift om munnbindpåbud til og med 03.06.2021
 • utsettelse av lettelsen på nasjonale tiltak til og med 03.06.2021

Se hele forskriften her:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – Nome kommune – 26.05.2021-03.06.2021

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – Nome kommune – 26.05.2021-03.06.2021

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – Nome kommune – 26.05.2021-03.06.2021

Hjemmel:
Lov 5.august 1994 nr.55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

§ 1. Formål
Formål med forskriften er å fastsette tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-Cov-2 i befolkningen, og sikre opprettholdelsen av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for Nome kommune.

§ 3. Plikt til å bruke munnbind
På alle steder hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind som f.eks butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vaksinerte er også omfattet av påbudet.

Påudet gjelder ikke ansatte og barn i barnehager, grunnskoler og SFO.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4. Kollektivtransport
Når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5. Taxi
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før reisende setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6. Arrangement
Det vises til definisjon av hva som regnes om et arrangement i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 2020-03-27-470 (covid-19 forskriften) § 13. Selv om krav til avstand på 1 meter blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 • a. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne tilretteleggere
 • b. 10 personer på innendørs arrangement, likevel
  - 1. 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
  - 2. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år, som tilhører samme kohort
 • c. 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 dersom (delt på 3 kohorter a 200

personer) hvis de sitter på faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom
kohortene

§ 7. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder
Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, kan holde åpent dersom driften er
smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meter avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal
være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol skal bare skje til de som får servert mat.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av
skjenkebevilling etter alkoholoven kap. 4 skal opphøre etter kl. 22.00. Konsum av utskjenket
alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve
skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som
samtykker til det, Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til en person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell smittesporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen skal oppbevares.

§ 8. Ansvar
Nome kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.

§ 10. Ikrafttreden og varighet
Endringer i forskriften trer ikraft 26.05.21 og gjelder til og med 03.06.21.


Unngå samlinger - begrens antall nærkontakter!


Vi anbefaler alle å Laste ned Smittestopp-appen

Når gjelder munnbindpåbudet?

På alle steder hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre enn de du bor sammen med:

 • på butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus
 • i lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter (gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet)
 • på kollektivtransport, gjelder også på innendørs stasjonsområder
 •  i taxi, gjelder også for sjåfør når det er passasjer i taxien

Vaksinerte er også omfattet av påbudet.

Unntak

 • barn under 12 år
 • de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Klikk for stort bilde