Translate

Viktig melding

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Bufdir-logo.jpg

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppa for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår familier i målgruppa når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.


Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som:
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Beløp i 2023: 225 mill. kroner

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. 
 

Hvordan søke?


Søknadsfrist

for tilskuddsåret 2023 er 18. november 2022.

Tilbakemelding