Informasjon om om-taksering av eiendommer for eiendomsskatt i Nome kommune

Kommunestyret i Nome har vedtatt alminnelig om-taksering av alle eiendommer, gjeldende fra og med år 2020.

Hvorfor takserer vi?

Normalt skal det gjennomføres allmenn omtaksering hvert tiende år. Siste omtaksering i Nome var i 2007, og det er derfor behov for en oppdatering av takstene. Se eiendomsskattelovens § 8 A-3


Hvordan fastsettes takstene?

Boliger
Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier som grunnlag for utregning av eiendomsskatten på boliger iht. eiendomsskattelovens § 8 C-1. For skatteåret 2020 vil det være boligverdier per 31.12.2018 som benyttes. 

Boligverdi er ikke det samme som formuesverdi:

  • Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i boligens areal, byggeår, boligtype, geografisk beliggenhet samt opplysninger om omsatte boliger i kommunen.
  • Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsåret 2018 og 2019 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien.

Les mer om eiendomsskatt og boligverdi her.

Boligeiendommer der kommunen ikke får boligverdi fra Skatteetaten blir taksert etter reglene for øvrige eiendommer (i hovedsak våningshus på landbrukseiendommer og boliger eid av organisasjoner i grunnlagsåret).

Øvrige eiendommer
Øvrige eiendommer skal takseres etter eiendomsskattelovens § 8 A-3 (4), der sakkyndig nemnd utarbeider retningslinjer for takseringen og skal vedta takster basert på befaring og forslag fra et takseringsfirma. Kommunen har inngått samarbeid med takstfirma Verditaksering Kjell Larsen AS, som vil fremlegge takstforslag for sakkyndig nemnd.
Utgangspunktet for verdsettingen er definert i Eiendomsskatteloven § 8 A-2:
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

I forbindelse med skattetakseringen vil det bli foretatt utvendig besiktigelse av eiendommene med tilhørende bygninger. Der kommunen mangler arealer vil bygningene bli målt opp utvendig av takstfirma. Det blir så gjort en skjønnsmessig vurdering av eiendommen hvor det blir tatt hensyn til eiendommens beliggenhet, tilstand, alder, vedlikehold osv. 

Landbrukseiendommer
Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med aktiv landbruksdrift har fritak fra eiendomsskatt etter §5h. Fritaket gjelder ikke for boligdelen, garasje og fritidsbygg.
 

Hvordan fastsettes eiendomsskatten?

For bolig- og fritidseiendommer er det bestemt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % av takstene. Kommunestyret kan vedta et bunnfradrag som kommer til fratrekk før man kommer fram til riktig skattegrunnlag. 
Kommunestyret vedtar også hvilken skattesats som skal benyttes. For 2020 er maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer 5 promille. For øvrige eiendommer er maksimalsatsen 7 promille.
Skattegrunnlaget multipliseres så med skattesatsen for å komme frem til skatten som skal betales. 

Takst og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale.
 

Spørsmål?

postmottak@nome.kommune.no / 35 94 62 53