Politiråd

Politiråd er et formalisert samarbeidsforum mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Politiråd skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeid, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Det skal også omfatte arbeid med aktuelle beredskapsplaner og med samfunnssikkerhet.

Hvem sitter i politirådet?

I Nome består politirådet av 

  • Ordfører og kommunedirektør
  • Etatsjefene
  • Leder for Nome asylmottak
  • NAV-leder
  • SLT-koordinator
  • Seksjonssjef Midt/Vest politidistrikt
  • Ledere av utvalgene (helse- og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling)
  • Opposisjonsleder 
  • Leder i ungdomsrådet

Ordfører er leder av politirådet.

Hvilke saker behandles i politirådet?

Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi skal behandles i politirådet. Politiråd skal ikke behandle enkeltsaker.

Typiske saksfelt for politirådet kan dreie seg om oppvekst og levekår, SLT, barn og ungdom, barnevern, fritid, organisert kriminalitet, ordenssituasjonen, planlegging av fysiske omgivelser/ reguleringsplaner, trafikkforhold og samferdsel, forhold rundt skjenking og utelivsbransjen, narkotikasituasjonen, integreringsspørsmål, prostitusjon og menneskehandel samt store arrangementer der politiet skal involveres.