Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste styreorgan, og består av 21 medlemmer i Nome.

Valg av kommunestyret

Kommunestyret består av folkevalgte politikere som velges av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert 4. år. Av kommunestyrets medlemmer blir 1/4 medlemmer av formannskapet.

Kommunens øverste organ

Kommunestyret er kommunens øverste organ. De bestemmer politikken som skal føres, som betyr at kommunestyret bestemmer hvordan kommunens tjenester skal utvikles. Gjennom sine vedtak gir kommunestyret kommunedirektøren klarsignal til å iverksette det kommunestyret vedtar.

Kommunestyret har det øverste økonomiansvaret, og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettarbeidet hver høst. I tillegg fører kommunestyret tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet.  

Ordføreren er møteleder for kommunestyremøtene.

Se medlemmene i kommunestyret i Nome kommune