Helse og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg og samfunnsutviklingsutvalg

Fra og med valgperioden 2019-2023 har Nome kommune tre utvalg.

 1. Valg og sammensetning

Helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg og samfunnsutviklingsutvalg velges av kommunestyret så langt mulig blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder i utvalgene.
Helse- og omsorgsutvalg og oppvekstutvalg består av 5 medlemmer med varamedlemmer, og
samfunnsutviklingsutvalg 7 medlemmer med varamedlemmer.


2. Arbeidsområde

Utvalgenes arbeidsområde er fastlagt i Delegeringsreglement for Nome kommune.
Utvalgenes arbeidsområde består i hovedsak av følgende oppgaver:

Helse- og omsorgsutvalget:

 • helse- og omsorgstjenestene i kommunen
 • barnevernssaker som ikke er delegert til Midt-Telemark barnevern
 • saker vedrørende sosialtjenestene som ikke er delegert til administrasjonen (NAV)
 • øvrig saker som hører naturlig sammen med utvalgets politiske hovedansvar

Oppvekstutvalget:

 • skole- og barnehagesaker
 • voksenopplæring
 • PPT øvrig
 • saker som hører naturlig sammen med utvalgets politiske hovedansvar

Samfunnsutviklingsutvalget:

 • tekniske saker etter plan- og bygningsloven
 • miljøpolitiske saker
 • stedsutvikling
 • næringspolitiske saker
 • landbrukspolitiske saker
 • kulturpolitikk
 • det frivillige organisasjonslivet
 • kulturformidling
 • øvrig saker som hører naturlig sammen med utvalgets politiske hovedansvar

Utvalgene skal for øvrig arbeide med de saker som kommunestyret bestemmer og kan selv ta opp saker innenfor sitt ansvarsområde og få dem utredet, i den utstrekning det skjer innenfor rammen av den myndighet som er fastsatt av kommunestyret.

3. Innkalling til møte

Ordføreren og leder i utvalgene setter opp saksliste til møtene. For øvrig følges bestemmelsene for innkalling m.v. slik det er bestemt i reglementet for kommunestyret

4. Publisering av dokumenter

Innkalling og saksdokumenter publiseres på kommunens hjemmeside, og er tilgjengelig for politikere via møteportal på nettet. De saker eller dokumenter som ved lov er unntatt offentlighet legges ikke ut til ettersyn.

5. Forfall til møte

Viser til reglement for kommunestyret, pkt 6.

6. Saksbehandling

For saksbehandling i møtene, møteledelse osv. gjelder de generelle bestemmelsene som er bestemt i reglement for kommunestyret så langt de passer.
Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.

7. Utvalgenes møter

Møter holdes etter oppsatt møteplan, som settes opp for 1 år om gangen. I tillegg skal det holdes møter når ledere eller minst 1/3 av utvalgets medlemmer krever det.
For øvrig gjelder bestemmelsene for møtene m.v. slik det er bestemt i lov og i reglement for kommunestyret.

8. Mindretallsanke

I saker hvor formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret kan ordfører eller 1 – ett
medlem innen møtets slutt kreve saken lagt fram for kommunestyret.

9. Klage

Enkeltvedtak fattet av utvalgene kan påklages. Når ikke særlov bestemmer noe annet skal klagen i samsvar med reglene i forvaltningslovens kap. VI sluttbehandles av formannskapet.

10. Sekretariat

Kommunedirektøren er sekretariat for utvalgene. Kommunedirektøren eller dennes representant har møte og talerett.

11. Fordeling av saker mellom de faste utvalgene

Dersom det er uklart i hvilket utvalg en sak skal behandles, avgjøres dette av ordføreren etter konsultasjon med kommunedirektøren.

 

Kontaktinformasjon.
Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Telefon 35 94 62 00

E-post: postmottak@nome.kommune.no