Translate

Viktig melding

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvem kan få parkeringskort?

Parkeringstillatelser og parkeringsplasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede er et knapphetsgode i alle kommuner. Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Problemer med å bære vektlegges i liten grad. Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning.

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknader kan først behandles når vi har fått fullstendige opplysninger om ditt spesielle behov for parkeringslettelse.

For å søke om parkeringskort for forflytningshemmede må du:
  1. Ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
  2. Kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelse ved bosted, arbeid/skole eller i forbindelse med andre aktiviteter.

Søknadsskjema 

Bilde må leveres samen med søknaden.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (for eksempel på venteværelse) når bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.
 

Legeerklæring

Legeerklæringen er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Den skal være godt utfylt med diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler. Det skal komme frem om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol.

Legeerklæring må fylles ut av lege. 
 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding