Translate

Viktig melding

Andre tilskuddsordninger

Kulturmidler og spillemidler er tilskuddsordninger der søknadene skal sendes Nome kommune.

Ungdomsstipend

Nome kommune vil gjerne oppmuntre ungdom til utvikling innenfor kunst og idrett. Ungdomsstipendet blir utgitt årlig til to kandidater som viser spesielt talent innen idrett eller scenekunst. Stipendet er på kr 5000,- per person.

Ungdomsstipend (PDF, 96 kB)

Frist: 20. oktober

Kulturmidler

Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.

Søk om kulturmidler

Frist: 1. april

Spillemidler til idrettsformål og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Frister:

15. september for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

 1. november for spillemidler

Alle søknader om spillemidler må ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet gitt av Nome kommune eller Kultur- og kirkedepartementet.

Spillemidlene er overskuddet fra spillene til Norsk Tipping. Midlene fordeles til idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

idrettsanlegg.no

Nettstedet inneholder elektronisk søknadsskjema for spillemidler til idrettsanlegg, anleggsregisteret over alle idrettsanlegg i Norge, og en omfattende kartdel der en kan søke seg fram til idrettsanleggenes geografiske plassering. I tillegg finner du lenker til kontaktregister og veiledningsmateriell som kan være til hjelp når det skal søkes om spillemidler til idrettsanlegg.

Søknaden behandles i første omgang av kommunen du bor i, ta derfor kontakt med kommunen i god tid ved planlegging av anleggsutbygging der det skal søkes om spillemidler.

Linker til andre tilskuddsordninger:

Sparebankstiftelsen Holla og Lunde Gavemidler

Vestfold og Telemark fylkeskommune  Oversikt over fylkeskommunens tilskuddsordninger, stipender og priser.

Lokale aktivitetsmidler - LAM  Lokale aktivitetsmidler skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Frifond er en støtteordning for lokal kulturaktivitet blant demokratiske, frivillige grupper og lag som jobber av og med barn og ungdom.

Musikkutstyrsordningen - MUO   Musikkutstyrsordningen skal sammen med andre ordninger legge til rette for og utvikle et mangfold av norsk rytmisk musikk.

Legathåndboken   Legathåndboken utgis av Universitetsforlaget og gir en samlet oversikt over 2000 ulike stipend og legat. Alt er skattefritt.

Legatsiden   Legatsiden har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Norsk kulturråd   Norsk kulturråd har støtteordninger innen områdene barn og unge, billedkunst, litteratur, musikk, scenekunst, rom for kunst og kulturvern.

Norsk friluftsliv  administrerer to tilskuddsordninger fra det offentlige.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi  administrerer en tilskuddsordning hvor frivillige organisasjoner kan søke prosjektstøtte eller få midler til å gjennomføre spesifiserte oppdrag. Det gis støtte til forebyggende eller holdningsskapende arbeid, herunder informasjonstiltak, nettverksbygging og andre former for dialog og kontakt rettet mot unge med innvandrerbakgrunn og deres foreldre.

Sparebankstiftelsen   Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen videreføres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.

Equinor   Equinor gir sponsormidler til talenter innen idrett og kultur via sitt program Morgendagens helter.

Hydro   Hydros sponsorvirksomhet støtter institusjoner og organisasjoner som driver virksomhet i pakt med Hydros verdier.

Gjensidigestiftelsen   Pengene går til tiltak innenfor trygghet, inkludering, fysisk aktivitet, kosthold, mestring og helse.

Innovasjon Norge   Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Stiftelsen Dam  Stiftelsen Dam støtter prosjekter med helseformål. Det betyr blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Grasrotandelen  Alle som spiller Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 7 prosent av spillinnsatsen.

Tilbakemelding