Translate

Viktig melding

TT- kort

Reglement for TT-ordningen i Vestfold og Telemark

Vedtatt av fylkestinget 15.12.2020, sak 165/20.

 

1. TT-ordningen

TT-ordningen er et transporttilbud tilrettelagt for personer med sterk og varig funksjonsnedsettelse (fysisk og/eller psykisk), og som på grunn av dette ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport til fritidsaktiviteter.
TT-ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger. TT-ordningen er et fylkeskommunalt tilbud som ikke er lovpålagt.

2. Vilkår for å bli godkjent som bruker

For å bli godkjent som bruker må søkeren oppfylle følgende vilkår:

a) Søkeren må ha sterk funksjonsnedsettelse som er varig eller ha vart mer enn 3 år.

b) Helsetilstanden må dokumenteres med legeerklæring.

c) Søkeren må være minst 10 år.

d) Søkeren må være ute av stand til å benytte seg av ordinær kollektivtransport, herunder bestillingstransport. Lang avstand til holdeplass, eller manglende/ikke-tilfredsstillende kollektivtilbud blir ikke vektlagt ved vurdering av søknaden.

e) Søkeren må ha folkeregistrert bosted i fylket.

f) Søkeren kan ikke ha bosted på institusjon/boform med heldøgns omsorg og pleie.

g) Søkeren kan ikke ha trygdefinansiert bil.

h) Søkeren må være ute av stand til å kjøre bil.

3. Søknad og behandling

Søker må benytte standardisert søknadskjema og legeerklæringsskjema. Utfylt søknadskjema og legeerklæringsskjema skal signeres og sendes bostedskommunen.

Bostedskommunen forbereder saken og innstiller på om søker godkjennes/ikke godkjennes som bruker.
Bostedskommunen sender dette til Vestfold og Telemark fylkeskommune som behandler søknaden og fatter vedtak i saken.

Søker finner søknadsskjema, legeerklæringsskjema og informasjon om TT-ordningen på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine hjemmesider.

Legeerklæringen må ikke være eldre enn 6 måneder. Det er søkeren sitt ansvar at søknaden inneholder korrekte opplysninger og er godt nok dokumentert.

4. Godkjenningsperiode

Et vedtak om brukergodkjenning har en varighet på 5 år. Før godkjenningsperioden er over kan brukeren søke om fornyet godkjenning ved å sende nytt søknadsskjema med ny legeerklæring, men brukere med permanent funksjonsnedsettelse skal slippe å fornye sin godkjenning hvert 5. år.

5. TT-kort og reisetilskudd

Godkjente brukere får tildelt et elektronisk TT-kort fra fylkeskommunens kortleverandør. TT-kortet er gyldig så lenge brukeren er tilknyttet ordningen. TT-kortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.

Fylkeskommunen fyller opp TT-kortet med reisetilskudd to ganger pr år med halvparten av tildelt årlig reisetilskudd, henholdsvis 1. januar og 1. juli. For nye søkere som innvilges brukergodkjenning i 1. eller 3. kvartal, fylles TT-kortet med reisetilskudd tilsvarende en fjerdedel av tildelt årlig reisetilskudd, henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Dersom brukeren ikke har benyttet hele det årlige tildelte reisetilskuddet innen 31.desember, slettes det gjenstående reisetilskuddet når kortet fylles på nytt 1. januar.

Fylkeskommunen fastsetter reisetilskudd og egenandelens minstebeløp. Det er siste vedtatte reisetilskudd og egenandel som gjelder til enhver tid.

Ved tap av TT-kort må innehaver av TT-kortet melde fra til kortleverandøren eller fylkeskommunen umiddelbart slik at kortet kan sperres. Det kan gjøres ved å:

• Kontakte kortleverandøren pr telefon

• Kontakte Vestfold og Telemark fylkeskommune på telefon 35 91 70 00

• Sende epost til post@vtfk.no

Utstedelse av TT-kortet er gratis for brukeren første gangen. Ved utstedelse av nye TT-kort kan brukeren måtte betale for de faktiske kostnadene.

6. Brukergrupper

Godkjente brukere blir delt inn i brukergrupper.

Gruppe 1: Søker med sterk og varig funksjonsnedsettelse (fysisk og/eller psykisk).

Gruppe 2: Søker som er permanent rullestolbruker, eller som er blind eller sterkt svaksynt.

7. Transporttilbudet og egenandel

TT-kortet kan benyttes i Vestfold og Telemark fylke. TT-kortet kan også brukes i andre fylker dersom transportøren har avtale med kortleverandøren. Reiser kan bestilles av drosje, turvogn eller spesialbil som har teknisk utstyr som kan lese og registrere TT-kortet, eksempelvis et taksameter.

Ved hver reise skal brukeren betale en egenandel som ikke dekkes av TT-kortet. Brukeren kan selv velge å betale en egenandel som er høyere enn egenandelens minstebeløp. Det er den resterende turkostnaden som belastes TT-kortet.

Brukere som har ledsagerbevis, kan ha med en ledsager som reiser gratis. Ledsageren må møte opp der brukeren blir hentet og følge med fram til reisemålet.

8. Klage på enkeltvedtak

Når en søknad om TT-kort er behandlet kan enkeltvedtaket påklages. Det kan klages over at man ikke har blitt godkjent som bruker, eventuelt hvilken brukergruppe man er plassert i. Det kan ikke klages over de satser som til enhver tid fastsettes for de respektive brukergrupper (reisetilskuddets størrelse). Klagen skal være skriftlig og bør begrunnes. Klagefristen er tre uker fra den dagen søker har mottatt vedtaket.

Klageinstansen er Særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Klage kan sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien eller på e-post til post@vtfk.no.

9. Endringsadgang og opphør

Fylkeskommunen kan gjøre endringer i reglementet med direkte innvirkning på vedtaket den enkelte bruker har fått, og dermed brukerens rettigheter og plikter underveis i godkjenningsperioden. Dette gjelder blant annet endringer i vilkår for brukergodkjenning, godkjenningsperiode, brukergrupper, tilbudets omfang og annet. Endringen vil få virkning fra det tidspunktet endringen blir vedtatt.

Brukeren skal melde fra til fylkeskommunen om forhold som endrer forutsetningene for brukergodkjenning, i henhold til vilkårene i punkt 2 i dette reglementet.

Tilbudet opphører dersom brukeren ikke lenger omfattes av ordningen, eller dersom TT-kortet ikke har vært benyttet i løpet av en 2 års periode.

10. Misbruk

Fylkeskommunen kan tilbakekalle brukergodkjenning og TT-kort ved misbruk av TT-ordningen. Som misbruk regnes at andre enn brukeren benytter TT-kortet, at det oppgis uriktige opplysninger ved søknad om TT-kort, eller at brukeren på andre måter ikke overholder de plikter som følger av dette reglementet.

Ved misbruk kan fylkeskommunen også kreve erstatning for eventuelle økonomiske tap.

11. Virkningstidspunkt

Dette reglementet trer i kraft 01.01.2021. Fra samme dato oppheves «Reglement – Transportordningen for funksjonshemmede» vedtatt av fylkestinget i Vestfold 12.12.2013 og «Retningslinjer for tilrettelagt transportordning (tt-ordningen)» i Telemark vedtatt av hovedutvalg for infrastruktur 22.03.2011.

Søke tt-kort

Søknaden kan sendes elektronisk, pr. post, eller leveres til servicekontoret. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Søknadsskjema TT-kort (pdf) (PDF, 279 kB)

Legeerklæring TT-kort (pdf) (PDF, 523 kB)

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding