Skoleinnskriving

Klikk for stort bilde

Barn som skal begynne på skolen høsten 2017

Skolene ønsker velkommen barn født i 2011.

 • Holla 10-årige skole: Torsdag 9. mars etter oppsatt liste. Ta kontakt med skolen på telefon 35 00 87 00 hvis dere ikke har fått innkalling
 • Lunde 10-årige skole: Torsdag 23. mars kl 13.30 - 14.00 informasjon til foreldrene i Fellesbygget. Kl 14.00 Innskriving av elevene i amfiet på barnetrinnet.

Overgang fra barnehage til skole

Skolene ønsker hvert år velkommen alle barn i kommunen som fyller 6 år i løpet av kalenderåret!  Skoleinnskriving er en merkedag i livet - både for barnet og familien. Det skjer på en festdag i mars hvert år (vi flagger). Alle barn som er registrert i Folkeregisteret blir skriftlig invitert sammen sine foreldre/foresatte. Følg med på Nome kommune sin hjemmeside og annonsering i avisa Kanalen.

Skolene samarbeider med barnehagene om overgang fra barnehage til skole. Samarbeidet med skolen starter vanligvis i november og fortsetter utover våren det siste året i barnehagen. Det blir lagt opp til besøksdager og kontakt med en fadder på skolen.

 

Strategiplan for Lunde

 • Skolen v/kontaktlærerne på 1. (og 3. trinn) har ansvaret for innholdet og inviterer barna enten de har barnehageplass eller ikke.
 • Barnehagen tar ansvar for barna fra egen barnehage, enten de har dag i barnehagen eller ikke.
 • Lærene på 1. trinn tar ansvaret for barna som ikke har barnehageplass.

Når?

Hva?

Hvordan?

Hvem?

November

Planlegging av  overgangen for enkeltbarn/

overføringsmøte

Administrasjonen inviterer

Administrasjonen og styrerne

Før jul

Samarbeid om planen for overgang på den enkelte skole

Lærerne inviterer

Lærerne på 1. (hovedansvar) og 3. trinn og de pedagogiske lederne.

Januar

Invitasjon til neste års 1. trinn

En gang i måneden fra januar og ut skoleåret inviterer skolen neste års 1.klassinger fra ca. kl. 10-12. Lærerne på 1. og 3. trinn har ansvar for dagene og samarbeider med de pedagogiske lederne. Plan:

 • To første gangene med bare 1. trinn.
 • Fire siste gangene med 1. og 3. trinn (faddere), hvorav en er innskrivingsdagen* i mars. Den siste dagen er en aktivitetsdag med utdeling av skolesekk og møte med høstens kontaktlærere*.

* Nærmere omtalt under.

Lærerne sendere invitasjonen til administrasjonen i skole og barnehage, som videreformidler. Sendes rett til barn som ikke går i barnehagen.

Mars

Invitasjon til innskriving i brevs form/annonse i avisene.

Tilrettelegges på den enkelte skole.

Når barna er med lærerne og personalet fra barnehagen, benytter rektor tiden til å informere foreldrene om skoleskyss, leksehjelp og SFO. Skjema er sendt ut på forhånd og samles inn i møtet.

Administrasjonen sender ut invitasjon og aktuelle skjema og forbereder dagen.

Slutten av mai/beg. av juni

Foreldremøte med høstens 1. trinn.

Informasjon om skolen, regler, rutiner og arbeidet på 1. trinn. Presentasjon av kontaktlærer og gruppedeling. Presentasjon av samarbeidspartnere.

Administrasjonen, helsesøster, PPT og kontaktlærer.

Juni

Besøksdager SFO

Invitasjon til de som skal gå i SFO til høsten.

SFO leder.

Det oppfordres til at de pedagogiske lederne og lærerne hospiterer hos hverandre i løpet av skoleåret.

 

 

God skolestart 2017 - Holla 10-årige skole

Mars

Treffpunkt

Onsdag 01.03.17 kl. 13.00-15.30

 •  Fagerli kl. 13.00
 •  Herregådshavna/Helgen kl. 14.00

Overføringsmøte; barnehage og skole har en generell elevgjennomgang.

Neste års pedagoger er tilstede.

Onsdag 01.03.17 kl. 18.00-20.00

Foreldremøte; skolens ledelse informerer nye 1.klasseforeldre.

Liste over innskrivingstidspunkter deles ut.

Omvisning i 1.trinns lokaler / skolen for øvrig.

Torsdag 09.03.17 kl. 09.00-15.00

Innskriving; neste års 1.klassinger skrives inn på skolen etter oppsatt plan.

Tirsdag 21.03. kl. 09.00-13.00

Overgangsmøte; barnehage, skole, PPT og foresatte til barn med enkeltvedtak.

Onsdag 29.03.17 kl. 10.00-12.00

Besøksdag; neste års 1.klassinger besøker trinn 1.

 • Til A-klassen: Fagerli
 • Til B-klassen: Herregårdshavna /Helgen

Fredag 31.03.17

Frist for eventuell klassedeling.

April

Treffpunkt

Onsdag 26.04.17 kl. 10.00-12.00

Besøksdag; neste års 1.klassinger besøker trinn 1.

 • Til A-klassen: Fagerli
 • Til B-klassen: Herregårdshavna /Helgen

Mai

Treffpunkt

Torsdag 11.05.17 kl. 09.00-12.00

Førskoledag; neste års 1.klassinger møter klassen sin og kontaktlærer.

Mandag 29.05.17 kl. 10.00-12.00

Fadderdag; neste års 1.klassinger møter fadderne sine på nåværende trinn 3.

Onsdag 21.06.17

Besøksdag i SFO; neste års 1.klassinger som skal ha SFO-plass besøker SFO. Tidspunkt kommer i invitasjonen.

Kontaktperson

Anne Lindgren

Rektor Holla 10-årige skole
Tlf:
35 00 87 02
Mobil:
915 17 836

 

Hanne Skretteberg

Rektor Lunde 10-årige skole
Tlf:
35008802
Mobil:
90876544