Skoleinnskriving

Flagg.jpg

Overgang fra barnehage til skole

Skolene ønsker hvert år velkommen alle barn i kommunen som fyller 6 år i løpet av kalenderåret!  Skoleinnskriving er en merkedag i livet - både for barnet og familien. Det skjer på en festdag i mars hvert år (vi flagger). Alle barn som er registrert i Folkeregisteret blir skriftlig invitert sammen sine foreldre/foresatte. Følg med på Nome kommune sin hjemmeside og annonsering i avisa Kanalen.

Skolene samarbeider med barnehagene om overgang fra barnehage til skole. Samarbeidet med skolen starter vanligvis i november og fortsetter utover våren det siste året i barnehagen. Det blir lagt opp til besøksdager og kontakt med en fadder på skolen.

Strategiplan for Holla - God skolestart

 

Overgang barnehage – skole

Våren 2021

(Med forbehold om endringer i forhold til smittevern)

Dato

Treffpunkt

Ansvar

UKE 9

Onsdag 03.03.21

kl. 18.00-20.00

Foreldremøte; skolens ledelse informerer nye 1.klasseforeldre.

Liste over innskrivingstidspunkter deles ut sammen med info.

Omvisning i 1.trinns lokaler og skolen om det er mulig.

Møte blir på Ulefoss Samfunnshus.

Rektor innkaller.

Rektor gjør klar innskrivingsliste og info.

Rektor har ansvar for møtet.

UKE 10:

Torsdag 18.03.21

i skoletiden

Innskriving; neste års 1.klassinger skrives inn på skolen etter oppsatt plan. Det tas bilde til klassekart.

Kan skje ved oppmøte en og en evt ved administrasjonsinngang på ungdomstrinn

Elever og foresatte møter rektor og inspektør.

APRIL:

kl. 10.00-12.00

Uke 14: Torsdag 08.04.21 Fagerli og elever uten barnehageplass i Nome og elever fra mottaket

Uke 15: Torsdag 15. april: Herregårdshavna/Helgen

Uke 17: Torsdag 29.04.21

Besøksdag uke 14 og uke 15: Neste års 1.klassinger besøker skolen. Vi deler inn i barnehagegrupper.

Trinn 1 er ute på tur disse dagene.

Besøksdag uke 17:

Barnehagene blandes ikke, men er i hvert sitt klasserom med en fra barnehagen som er ansvarlig.

 

Team 1/ledelsen er ansvarlig for opplegg dag 1

Barnehagen er ansvarlig for opplegg dag 2.  Skolen kan tilby elevene enkle arbeidsoppgaver

Personale fra barnehagen følger, bistår i aktivitetene på besøksdagene.

Foresatte følger barn som ikke har barnehageplass.

Utgangen av uke 15

Frist for eventuell klassedeling.

  • Skolens ledelse kommuniserer med bhg. vedr. deling.

Skolens ledelse er ansvarlig for den endelige delingen.

Uke 20: Onsdag 19.05.21

Kl. 09.00-12.00

 

Førskoledag; neste års 1.klassinger møter klassen sin og kontaktlærer.

Rektor ønsker velkommen. Enkelt opprop v/ kontaktlærere. Elevene går til klassen med sine kontaktlærere. Skolerelatert opplegg.

Skolens ledelse er ansvarlige for klasselister og velkomst. Kontaktlærere er ansvarlig for opprop og gjennomføring av dagen.

Foreldre følger.

Uke 23: Torsdag 06.06.19

kl. 10.00-12.00

Fadderdag; neste års 1.klassinger møter fadderne sine på nåværende trinn 3. Barnehagens personale følger med. Foresatte med barn uten barnehageplass i Nome må følge eget barn.

Ev Kan det bli fysisk besøk ute eller at barnehagebarna mottar en hilsen fra sine faddere i form av tegning og/eller brev

Team 3 er ansvarlig for opplegg.

Personale fra barnehagen følger, og bistår i aktivitetene på fadderdagen.

Uke 25 - etter skoleslutt

Besøksdag i SFO; neste års 1.klassinger som skal ha SFO-plass besøker SFO.

SFO-leder sender ut invitasjon til de barn som skal ha SFO-plass kommende skoleår. Foreldre følger denne dagen.

 

Strategiplan for Lunde

  • Skolen v/kontaktlærerne på 1. (og 3. trinn) har ansvaret for innholdet og inviterer barna enten de har barnehageplass eller ikke.
  • Barnehagen tar ansvar for barna fra egen barnehage, enten de har dag i barnehagen eller ikke.
  • Lærene på 1. trinn tar ansvaret for barna som ikke har barnehageplass.

Når?

Hva?

Hvordan?

Hvem?

November

Planlegging av  overgangen for enkeltbarn/

overføringsmøte

Administrasjonen inviterer

Administrasjonen og styrerne

Før jul

Samarbeid om planen for overgang på den enkelte skole

Lærerne inviterer

Lærerne på 1. (hovedansvar) og 3. trinn og de pedagogiske lederne.

Januar

Invitasjon til neste års 1. trinn

En gang i måneden fra januar og ut skoleåret inviterer skolen neste års 1.klassinger fra ca. kl. 10-12. Lærerne på 1. og 3. trinn har ansvar for dagene og samarbeider med de pedagogiske lederne. Plan:

  • To første gangene med bare 1. trinn.
  • Fire siste gangene med 1. og 3. trinn (faddere), hvorav en er innskrivingsdagen* i mars. Den siste dagen er en aktivitetsdag med utdeling av skolesekk og møte med høstens kontaktlærere*.

* Nærmere omtalt under.

Lærerne sendere invitasjonen til administrasjonen i skole og barnehage, som videreformidler. Sendes rett til barn som ikke går i barnehagen.

Mars

Invitasjon til innskriving i brevs form/annonse i avisene.

Tilrettelegges på den enkelte skole.

Når barna er med lærerne og personalet fra barnehagen, benytter rektor tiden til å informere foreldrene om skoleskyss, leksehjelp og SFO. Skjema er sendt ut på forhånd og samles inn i møtet.

Administrasjonen sender ut invitasjon og aktuelle skjema og forbereder dagen.

Slutten av mai/beg. av juni

Foreldremøte med høstens 1. trinn.

Informasjon om skolen, regler, rutiner og arbeidet på 1. trinn. Presentasjon av kontaktlærer og gruppedeling. Presentasjon av samarbeidspartnere.

Administrasjonen, helsesøster, PPT og kontaktlærer.

Juni

Besøksdager SFO

Invitasjon til de som skal gå i SFO til høsten.

SFO leder.

Det oppfordres til at de pedagogiske lederne og lærerne hospiterer hos hverandre i løpet av skoleåret.

Kontaktperson

Trude Friedrich

Rektor
Tlf:
35008700