Translate

Viktig melding

Nedgravde oljetanker

 

Gamle oljetanker kan utgjøre en forurensnings-risiko.

Fra 1. januar 2020 inntrer forbudet mot bruk av mineralolje (fossil olje og parafin) til oppvarming av boliger. Biobrensel og bioparafin vil fremdeles være lovlig å bruke. For å fortsatt kunne bruke oljetanken etter 2020 må tanken tømmes for mineralolje, skylles og kontrolleres.

Gamle olje-/parafintanker representerer en betydelig forurensingsrisiko, og større tanker (over 3200 liter) som permanent tas ut av drift skal tømmes og graves opp. Kommunen anbefaler også at mindre tanker graves opp og fjernes.

Ansvar

Det er huseier som er ansvarlig for at tanken er tett og vil være erstatningsansvarlig ved en oljelekkasje, uansett størrelse på tanken. Ved oljelekkasje kan både bolig, jordsmonn og grunnvann bli forurenset. Oljen kan trekke inn under husets grunnmur og kjellergulv. En lekkasje kan også gjøre skade på naboeiendommer og renne ut i vassdrag. 

 

Levetid

Det antas at en ståltank med tilhørende rør har en levetid på ca. 30 år. En bør undersøke tanken jevnlig, ca hvert 5. år. Første kontroll bør tas etter 15 år. 
Glassfibertanker varer noe lenger, og her kan første kontroll være etter 30 år, men tilhørende rørsystem i metall kan svekkes tidligere. Ved evt. forurensing vil kommunen gi pålegg til huseier om å rydde opp
 

Ubrukte tanker

En oljetank som ikke lenger er i bruk vil fremdeles inneholde rest-olje (opp til 1/3) da det er svært vanskelig å få tømt tanken uten bruk av spesialutstyr. Som hovedregel bør alle tanker som ikke lenger er i bruk tømmes for olje, renses og så graves opp. Kommunen kan imidlertid ikke pålegge huseier å grav opp oljetanker under 3200 liter. Kommunen vil imidlertid vurdere å innføre en lokal forskrift som gir kommunen rett til også å kreve mindre oljetanker fjernet. Mange kommuner har allerede innført en slik forskrift.
Tanker som graves opp regnes som farlig avfall og skal levere til godkjent mottak. Dersom tanken renses og det utstedes et renhetssertifikat kan tanken leveres som skrapjern. I enkelte tilfeller hvor det er vanskelig å fjerne tanken, skal tanken tømmes og renses for så å fylles med sand. Påfyllingsanordningen og lufting må fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.
 

Registrering av oljetanken

Midt-Telemark brann- og redningstjeneste (MTBR) har registrert ca 250 oljetanker i Nome. Vi ber huseier som er usikre på om deres tank er registrert om å melde i fra til MTBR. Alle tanker over 3200 liter skal registreres, og tanker under 3200 liter bør registreres. 
Ved fjerning av oljetanken ber vi om at dette meldes til brannvesenet (MTBR) slik at de kan oppdatere sine registre (tlf. 35946200). Om det er vanskelig å fjerne tanken bør eier ta kontakt med kommunen for å få avklart at dette er i orden. Tanken må da tømmes helt og renses som nevnt over. Arbeidet må utføres av kompetente firma på dette området.
 

Ved lekkasje

Ved evt. oljelekkasje ta kontakt med ditt forsikringsselskap og et skadesaneringsfirma. Ved akutt forurensing ring nødnummer tlf 110.
 

Mer informasjon:

Oljeselskapet som fyller tanken kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank.
 
 

Tilskudd fra Enova til fjerning av oljekjel og tank

Tilskudd fra Enova til fjerning av oljekamin og tank

Miljødirektoratet

 

Tilbakemelding