Bygge nær vegen eller søke om ny avkjørsel

Hvis du ønsker dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke om dette. Byggegrense i områder som ikke er regulert er i følge vegloven 15 meter til senter i kommunal veg. For riks- eller fylkesveg er byggegrensen 50 meter, jfr. Veglova

Søknad om avkjørsel/byggegrense (PDF, 54 kB)

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs veg
 

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Situasjonskart:

  • Et situasjonskart i målestokk 1:250 eller 1:500.
  • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert vegkant.
  • Avstandene skal målsettes på kartet. Eksempel
     

Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen
 

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Situasjonskart:

  • Et situasjonskart i målestokk 1:250 eller 1:500. Gå til Kommunekart
  • Skal vise avkjørselen med bredde og stigningsforhold.