Valg 2019

Valg - Klikk for stort bilde

9. sept 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Kommunestyret har vedtatt at det også skal være valgting søndag 8. sept 2019 i de to største kretsene, Lunde og Ulefoss.

Publisert av Ann Sissel Lyngen. Sist endret 07.03.2019

Brev sendt til de politiske partiene. (PDF, 210 kB)

Mal listeforslag 2019 (PDF, 3 MB)

Mal vedlegg til listeforslag 2019 (XLSX, 16 kB)

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.
 
Frist for innlevering av listeforslag
Listeforslaget skrives etter en bestemt mal, og må være kommet inn til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00.
Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunene innen fristen. Det er altså ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten. Fysisk innlevering kan kun skje til Nome rådhus – åpningstid kl. 09.00 – 15.00 (det er mulig å avtale levering utenom åpningstiden).
Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00.
 
Om listeforslaget
Partier registrert i partiregisteret og som ved forrige Stortingsvalg fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller 5.000 stemmer på landsbasis, vil kunne levere inn et forslag etter reglene om forenklet behandling. Det vil si at det er tilstrekkelig at forslaget underskrives av to styremedlemmer i lokalpartiet med ansvar for innlevering av listeforslag i Nome.
Reglene om antall underskrifter finner du i valgloven § 6-3 (1)
 
Andre parti eller grupper må samle underskrifter for å få stille.  Listeforslaget må være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.
Bestemmelsene om dette finner du i valgloven § 6-3 (2)
 
Når det gjelder hvem som blir nominert / oppført på listeforslaget er det viktig å være klar over at alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av valgsekretariatet.)
Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 3-4.
 
Partinavn på listeforslaget
Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal være det samme som er registrert i Partiregisteret dvs. "Registrert vernet partinavn". Eksempelvis «Venstre» ikke «Nome venstre», "RØDT" ikke "Nome RØDT" osv. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på et registrert parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet. Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-1 (2) bok b.
 
Antall listekandidater
Det skal velges 21 medlemmer til det nye kommunestyret i Nome, og valgloven regulerer i dette tilfellet at det skal være minst 7 navn og maksimalt 27 navn på listeforslaget.
Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-2 (2) 
Merk følgende: Listeforslaget må skrives ut tosidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark). 
 
Vedlegg til listeforslaget
Det må også leveres et vedlegg til listeforslaget. 
 
Vedlegget må inneholde følgende:
- En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
- En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
- Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
- Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.
 
Bestemmelsen om vedlegg til listeforslag finner du i valgloven § 6 - 4.
 
 
Godkjenning av listeforslag
Når listeforslaget er mottatt og kontrollert - og etter at fristen for å trekke forslaget er utløpt (23/4) - vil valgsekretariatet sende underretning til alle foreslåtte kandidater med en kort frist for å trekke sitt kandidatur. Når fristen å be seg fritatt er utløpt, legges det frem en sak til Valgstyret om endelig godkjenning av listeforslaget.
 
Frist for endelig godkjenning av listeforslag er 1. juni.