Arealoverføring

Klikk for stort bilde   Dersom større arealer ønskes overført fra en eiendom til en annen, kan dette gjøres ved en arealoverføring.    

En arealoverføring er i prinsippet en fradeling, over skjøting og sammenslåing i en og samme operasjon.  

En arealoverføring innebærer at arealet blir fradelt en eiendom, skjøtet over og sammenslått med en annen eiendom ved en oppmålingsforretning. Man kan også arealoverføre mellom to festetomter, men det kan ikke overføres areal mellom festetomt og grunneiendom.    

Arealoverføring må søkes om og behandles etter plan- og bygningsloven og jordlova på samme måte som fradeling av ny grunneiendom.

Når tillatelse til arealoverføring er gitt, kan oppmålingsforretning rekvireres (sende inn rekvisisjon). Videre gjennomføres arealoverføringen etter matrikkelloven. Eiere, involverte og berørte parter varsles om oppmålingsforretning.

Skjøte blir ved arealoverføring erstattet av "Erklæring om arealoverføring" som må fylles ut å leveres til landmåler senest ved oppmålingsforretningen. Etter oppmålingsforretningen føres arealoverføringen i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).

Når det er heftelser på eiendommen arealet skal deles fra, må panthaver frafalle heftelsene på arealet som skal overføres før arealoverføringen kan tinglyses. 

Hvordan  slettes/frafalles panten for arealet som skal overføres:

  • Hjemmelshaver til avgivereiendommen må ta med en kopi av tillatelsen for arealoverføring fra kommunen, samt en kartskisse over arealet til panthaveren (f.eks. banken) og be om pantefrafall på arealet som skal overføres.
  • Panthaver må siden tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall. Eksempel på tekst i begjæringen kan være: «Panthaver X  frafaller pant i arealoverføring fra gnr X, bnr X til gnr Y, bnr Y på om lag Z m2, tillatelse gitt i Nome Kommunes sak nr. YYY»

Når arealoverføringen er matrikkelført og tinglyst, sendes oppdatert matrikkelbrev til involverte parter som en bekreftelse på at arealoverføringen er fullført.

Ved arealoverføring av større areal kan Tinglysingen kreve at nye eiere av overført areal sender inn skjema for "Erklæring om konsesjonsfrihet" før arealoverføringen kan tinglyses.

Hvem kan søke

Eiere/festere til eiendommen arealet skal overføres fra, kan søke om dette.

Hvordan søke.

Arealoverføring behandles på samme måte som fradeling av ny grunneiendom. Veiledning om hvordan du søker, samt aktuelle søknadsskjema, finner du her

Gebyr

Det tilkommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven, jordlova

gebyr for behandlig etter plan- og bygningsloven, samt jordlova (PDF, 34 kB) og for gjennomføring av oppmåling etter matrikkelloven gebyrregulativ for kart- og oppmålingoppgaver (PDF, 46 kB).

Det vil også påløpe dokumentavgift til staten på 2,5% av arealets markedsverdi, samt tinglysingsgebyr.

Nyttige nettsider

Statens kartverk - arealoverføring

Kontaktperson

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling
Tlf:
35946200

 

Helene Fossaas Kleppe

Avd. ingeniør oppmåling
Tlf:
35 94 63 34

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt