Krav om konsesjon / egenerklæring konsesjonsfrihet

Ved overdragelse av eiendom må man i noen tilfeller søke konsesjon eller registrere egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Krav om konsesjon

Søve - utsikt fra Holla kirkeruin

Ved overdragelse av landbrukseiendom må man søke konsesjon, det vil si tillatelse til å kjøpe eiendommen. 

Dette gjelder når eiendommen er større enn 100 dekar og/eller har mere enn 35 dekar dyrket mark. 

Krav om egenerklæring konsesjonsfrihet

Ved overdragelse av annen eiendom enn landbrukseiendom, må det i noen tilfeller registreres Egenerklæring om konsesjonsfrihet før et nytt skjøte kan tinglyses. Utfylt skjema skal leveres Midt-Telemark landbrukskontor for registrering. Hvis overdragelsen gjelder mindre boligtomter i samsvar med punkt 6 eller punkt 7 i skjemaet, kan skjemaet også registreres hos oppmålingsavdelingen i kommunen. Når egenerklæringen er registrert i matrikkelen, vil det bli gitt tilbakemelding om dette til innsender. Skjøtet kan deretter sendes inn for tinglysing.

Man trenger ikke å levere egenerklæring for følgende overdragelser:

·         Eiendommer som er bebygd og er mindre enn 2 mål

·         Boligseksjoner

·         Ved innløsning av festerett når eiendommen er bebygd

·         Ved overføring av eiendom ved arv, når eiendommen skal videreselges med en gang.

·         Ved salg til stat eller kommune.

Hvem skal levere skjema vedrørende konsesjon

Egenerklæring om konsesjonsfrihet skal fylles ut av kjøper/ny eier. Det skal fylles ut ett skjema for hver ny eier. Det vil si at når to personer kjøper en eiendom sammen, må disse fylle ut hvert sitt skjema.

Søknad om konsesjon skal fylles ut av kjøper og selger i fellesskap.

 

Aktuelle skjema

Søknad om konsesjon (LDIR-359)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet (LDIR-360)

 

Aktuelle nettsider

Landbruksdirektoratet

Midt-Telemark landbrukskontor

Kartverket

 

 

 

 

Kontaktperson

Midt-Telemark Landbrukskontor

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Adresse

Bøvegen 271

3810 Gvarv

Kartpunkt