Eiendomsskatt

Nome kommunestyre har vedtatt eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen.

Siste generelle takst ble avholdt 01.01.2007. Med hjemmel I eiendomsskattelovens § 8A-4 vedtok kommunestyret I Nome, i forbindelse med budsjettbehandlingen for regnskapsåret 2019, en kontorjustering av alle eindomsskattetakster med 10%. Loven åpner for dette når gjeldende takster er eldre enn ti år.

Alle eiendommer skal takseres til full verdi (markedsverdi).

For boliger/fritidseiendommer benyttes en hjelpeberegning med utgangspunkt i tomteverdi på kr 110.000, en kvadratmeterverdi på kr 7425 for boliger, kr. 9900 for leiligheter i boligkompleks og kr 4400 for fritidseiendommer. For garasje/ anneks og lignende benyttes en kvadratmeterverdi på kr 2200. Som korreksjonsfaktor nyttes geografisk faktor for ulike deler av kommunen, og endelig nyttes faktorer for eiendommens standard (indre faktor) og faktor for beliggenhet (ytre faktor). Når takstverdien foreligger, har kommunestyret vedtatt at det skal gis et bunnfradrag med 250.000 for hver boenhet før en kommer fram til skattegrunnlaget.

For næringseiendom benyttes andre hjelpeberegninger. Kraftverk blir taksert hvert år av Sentralskattekontoret i Moss.

Nye boenheter gis 5 års fritak for e-skatt.

Nybygg/endringer takseres hvert år basert på tilstand 01.01 i skatteåret.

Kommunestyret gjør hvert år, som en del av budsjettbehandlingen, vedtak om skattesats for det kommende år. For 2019 er det vedtatt 7 promille for boliger etc., og det er vedtatt 7 promille for øvrige eiendommer.

Utfyllende opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunens eiendomsskattekontor.