Kart og eiendomsinformasjon

Her finner du detaljkart, flyfoto og planarkiv. Du kan søke fram din eiendom ut fra adresse, gårds- og bruksnummer, eller bare ved å zoome deg inn.

Du kan også tegne inn på kartet og skrive dette ut og legge ved situasjonsplanen sammen med byggesøknaden. Det finnes også mange andre funksjoner på disse nettsidene.

Oversikt over aktuelle kartløsninger kommunen kan tilby

Plankart     Planarkiv 

Situasjonskart    

Nasjonale kartløsninger

Gårdskart      Se eiendom    Se plan 

Norge i bilder    Høydedata 

 

NVE Temakart     Naturbase    NVE atlas   

 

Kommunale kartløsninger som krever pålogging

Kommunekart Proff    Kommunekart Proff (MTBR)  

Kommunekart proff (VA) 

 

Krav til situasjonsplan:
Planlagte byggearbeider skal tegnes inn og målsettes på situasjonskartet i målestokk 1:500 eller 1:1000. Ved deling må forslag til nye grenselinjer og grensearrondering påføres kartutsnittet. Dette må også gjøres ved fradeling, grensejustering og bortfeste av areal. Kartutsnitt som viser eksisterende situasjon samt offentlige vann- og avløpsledninger, kan bestilles hos SU-etaten. Du kan også selv skrive ut et kartutsnitt fra kommunens Kommunekart (se situasjonskart over). 

SU-etaten kan også skrive ut en liste over eier av naboeiendommene. Listen deles kun ut  i forbindelse med søknad om bygging, fradeling eller utslipp. For vedlikehold av kommunens kartbaser er det meget viktig at det situasjonskartet som blir innsendt er så nøyaktig som mulig.

Kommunen krever ikke eget gebyr for utlevering av situasjonskart eller naboliste på pdf eller papir. Kostnader inngår i gebyr for bygge- og delingssøknaden.

Dersom du ønsker digitale vektordata må disse bestilles gjennom Infoland. Infoland selger bla annet kartdata, og disse kan leveres i ulike format (SOSI, DXF eller Shape- format).

 

Bestill eiendomsinformasjon og kart

 

Kontaktperson

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak

 

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt