Seksjonering

Skal en eiendom seksjoneres, fremsettes begjæring om dette overfor kommunen, som kontrollerer at en rekke lovsatte krav er til stede, bl.a. at hver enhet har en hensiktsmessig avgrensning og tilfredsstiller visse kvalitetskrav. Loven har en rekke regler om forholdet seksjonseierne imellom og om hvorledes fellesanliggender skal avgjøres. Kommunen sender seksjoneringsbegjæringen til tinglysning hvor det da opprettes et grunnbokblad for hvert seksjonsnummer.

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og to- og firemannsboliger.
Kriterium/vilkår

- Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten

- Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen.


- Inndelingen må gi en formålstjenelig avgrensing av hver bruksenhet.

For å få etablert en seksjon eller endret en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler. For eksisterende bygninger innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering kan skje.

Er du hjemmelshaver på eiendommen, kan du sende begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering. Opplys om:

• Eiendommens gårds- og bruksnummer
• De enkelte seksjoners formål
• Sameiebrøk for hver seksjon
• Vedtekter for sameiet

Se søknadsskjema og veildening for seksjonering her.

Følgende vedlegg må legges ved planen:

• Plantegninger
• Situasjonsplan – kart over eiendommen som skal seksjoneres
• Egenerklæring om at lovens vilkår er oppfylt
• Navneliste over beboerne

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt