Klarlegging av grenser

Dersom en grunneiendom eller en festetomt ikke tidligere er oppmålt, kan eier/fester rekvirere ny oppmåling hos kommunen. Du kan velge om du ønsker klarlegging av grenser rundt hele eiendommen, eller om du kun ønsker å få klarlagt enkelte grenselinjer. 

Grenser som ikke er tidligere oppmålt og koordinatfestet.

Når en grense skal klarlegges, blir eiere til involverte eiendommer innkalt som parter til oppmålingsforretning.

Partene må påvise hvor de mener grensen skal gå, og har selv ansvar for å fremskaffe relevant dokumentasjon. Grensene skal, så langt det er mulig, måles og merkes i samsvar med opprinnelig dokumentasjon over eiendommen.

For å merke en grense, må partene være enige om grenseforløpet. Kommunens landmåler vil være behjelpelig med å komme frem til et resultat, men har ikke myndighet til å avgjøre tvist om grenser. Hvis ikke partene blir enige, anbefaler vi at saken blir tatt til jordskifteretten for avklaring.

Nymerking av eksisterende grensepunkt som er tidligere oppmålt i en oppmålingsforretning eller kartforretning.

Av og til blir et grensemerke borte. Da kan grunneier eller fester rekvirere nymerking av eksisterende grensepunkt. Nymerking rekvireres på samme måte som klarlegging, med kartskisse som viser hvilke punkter som ønskes merket på nytt. Siden punktene tidligere er målt og godkjent, vil forretningen kun bestå i å påvise og merke disse. Involverte parter blir kalt inn til oppmålingsforretning, og punktene blir påvist, merket og målt på nytt.

Klarlegging og nymerking av grense krever ikke søknad og skal heller ikke tinglyses. Resultatet av oppmålingsforretningen blir ført i matrikkelen, og oppdatert matrikkelbrev blir sendt til partene.

 Hvem kan rekvirere klarlegging av eksisterende grense?

Grunneiere og festere til de eiendommer hvor det ønskes klarlegging, kan rekvirere dette.

Hvordan rekvirere?

Rekvisisjonsskjema skal være fylt ut og undertegnet. Grenser som ønskes klarlagt, må være merket på situasjonskart som vedlegges søknad. Rekvisisjonen sendes Nome kommune, oppmåling, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

    

Gebyrer

Pris for nymerking eller klarlegging av grense beregnes etter gjeldende gebyrregulativ for kart- og oppmålingoppgaver.

   

Kontaktperson

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling

 

Helene Fossaas Kleppe

Avd. ingeniør oppmåling

 

Åpningstider

09.00 - 15.00