Grensejustering

Uhensiktsmessige grenser kan justeres mellom naboeiendommer. Det er kun mindre arealer som kan overføres ved grensejustering, og eiendommene må dele grense.

En eiendom kan ikke motta eller avgi mer enn 5 % netto av opprinnelig areal, og kan ikke overskride 500 m2 i en grensejustering. Ingen av eiendommen kan avgi mer enn brutto 20 % av arealet før justering. Justering kan heller ikke gjennomføres i strid med vedtatt reguleringsplan eller på tvers av formålsgrenser eller i strid med jordlova. Verdien av grensejusteringen må ikke overstige 1G.

Grensejustering trenger ikke å søkes om eller tinglyses. Grensejustering gjennomføres ved oppmålingsforretning og resultatet føres i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret). Når grensejustering er matrikkelført, sendes underretning og matrikkelbrev til involverte parter som en bekreftelse på at grensejusteringen er gjennomført.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23. april 2018     

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Er ikke grensejusteringen i samsvar med arealformål i vedtatt arealplan må saken behandles som en arealoverføring og det må søkes om etter plan- og bygningsloven.

Hvem kan rekvirere grensejustering?

Grunneiere til de eiendommer hvor det ønskes grensejustering, kan rekvirere dette.

Hvordan rekvirere?

Rekvisisjonsskjema skal være fylt ut og undertegnet av samtlige grunneierene til de eiendommene justeringen gjelder. Ønsket grensejustering må være inntegnet på situasjonskart som vedlegges rekvisisjonen. Rekvisisjonen sendes Nome kommune oppmåling, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Rekvisisjonsskjema kan eventuelt bestilles sammen med situasjonskart fra avdeling for planlegging og arealforvaltning.

 

Hva koster en grensejustering?

Pris for gjennomføring av grensejustering beregnes etter gjeldende gebyrregulativ for oppmålingsoppgaver.

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt