Fradeling av tomt og bortfeste av areal


Deling av grunneiendom og bortfeste av areal over 10 år kan søkes av den som er grunneier, det vil si hjemmelshaver. Deling eller bortfesting må ikke være i konflikt med gjeldende regulerings- eller kommuneplan. Dersom dette er tilfellet må det samtidig søkes om dispensasjons fra planen.

Ved etablering av nye boligtomter, næringseiendom ol. må det samtdig søkes om utslippstillatelse og avkjøring fra offentlig veg. Skal adkomstvegen gå over annen manns eiendom fram til offentlig veg må det også legges fram erklæring om vegrett.

Hvordan søke?
Søknadsskjema skal være fylt ut og undertegnes. Ønsket tomt/parsell skal være inntegnet på situasjonskart. Naboer og gjenboere, det vil si naboer på motsatt side av vei, må varsles om at det søkes om fradeling av tomt/parsell, eller at areal skal bortfestes. Situasjonskart og skjema nevnt under, samt nødvendige attester skal vedlegges søknaden (Nabovarsel leveres kun til de naboer som skal varsles).

Skjemapakke:
Søknad om fradeling (PDF, 169 kB)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Opplysninger gitt i nabovarsel (PDF, 56 kB)
Kvittering for nabovarsel (PDF, 49 kB)
Nabovarsel (PDF, 97 kB)

Situasjonskart

Andre aktuelle skjema:
Søknad om dispensasjon (DOC, 42 kB)
Søknad om utslippstillatelse
Søknad om avkjøring fra kommunal veg (PDF, 24 kB)
Søknad om avkjøring fra fylkes- eller riksveg
Erklæring om vegrett (DOC, 27 kB)

Signering av søknad:
Dersom det er flere grunneiere, må alle undertegne søknaden. Dersom andre enn grunneier, bortsett fra advokat, undertegner søknaden, så må det vedlegges skriftlig fullmakt fra grunneier(e). Eiendomsmeglere og byggefirmaer må ha skriftlig fullmakt for å kunne undertegne. Ved dødsbo må kopi av skifteattest vedlegges søknaden, og underskrift må være i samsvar med attesten. Dersom et firma er grunneier/hjemmelshaver, må søknaden undertegnes av den eller de som har fullmakt ifølge firmaattesten. Kopi av attest vedlegges søknaden.

Behandling
Søknad behandles etter plan- og bygningsloven politisk i driftsutvalget, eller av administrasjonen på delegasjon. Dersom omsøkt parsell ligger i LNF-område må det samtidig behandles av landbruksmyndigheten. Etter godkjent søknad avholdes oppmålingslingsforretning ifølge matrikkelloven og det utstedes matrikkelbrev. Matrikkelbrevet viser tomtens/parsellens grenseforløp, areal og registernummer. Registernummer er gårds- og bruksnummer, eventuelt festenummer.

Hva koster det?

Fradeling av ny eiendom behandles etter:

1.Behandling etter plan- og bygningsloven, gebyr beregnes etter gebyrregulativ for byggesak.

2. Må delingen også behandles etter jordlova tilfaller det gebyr

3. Behandling etter matrikkelloven (oppmåling), gebyr beregnes etter gebyrregulativ for oppmålingsoppgaver

Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

 
 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt