Adresser og vegnavn

Et godt adressesystem skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne frem til steder og bygninger. Godt adressesystem er vesentlig for eksempel ved utrykninger og distribusjon av varer og post.

Etter matrikkellovas §21 er kommunen offisiell adressemyndighet og tildeling og skilting av vegnavn, samt tildeling av adressenummer er lovpålagte kommunale oppgaver.

 Vegnavn/adressenavn.

Odden

Alle veger som fungerer som adkomst til boliger, næringsbygg og offentlige bygg, bør tildeles et adressenavn og skiltes.

Tildeling av adressenavn skjer ved at kommunens saksbehandler innhenter forslag til navn for den aktuelle vegen eller gaten fra gamle kart og dokumenter,  fra grunneiere, lag og foreninger og andre med interesse i saken.

Når utkast til navneforslag er laget, blir dette sendt til Sentralt stedsnavnregister og eventuelt Språkrådet for godkjenning av skrivemåten. Når skrivemåten er godkjent, skal forslag til nye vegnavn legges ut på høring slik at berørte parter får anledning til å uttale seg. Forslaget om adressenavn blir deretter behandlet i driftsutvalget og endelig vedtak blir gjort i kommunestyret. Vedtaket blir kunngjort på kommunens hjemmesider og i lokale aviser.

Et vedtak om adressenavn kan ikke påklages.

Adressenummer

Adressenummer tildeles administrativt av kommunens oppmålingsavdeling. Eier, fester og tiltakshaver av bygning/eiendom må selv bekoste oppsetting av adressenummerskilt på nye adresser. Ved omadressering bekoster kommunen nye adressenummerskilt. Disse blir tilsendt eller kan hentes på Nome rådhus etter avtale.

Det er anledning til å klage på tildeling av adressenummer. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Personer eller organisasjoner som ønsker å endre eller få nye adressenummer kan kontakte  oppmålingsavdelingen i Nome kommune for nærmere informasjon. 

Bruksenhetsnummer (bolignummer)

Alle leiligheter i bygg med flere boenheter har sitt eget unike bruksenhetsnummer. Nummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre.

Adressemerke med bruksenhetsnummer skal stå på/ved inngangsdør til boenheten. Ta kontakt med oppmålingsavdelingen i Nome om du har spørsmål eller trenger hjelp til å finne riktig bruksenhetsnummer til din leilighet.

 

Nyttige nettsider

Statens kartverk - adresser

Statens kartverk - bruksenhetsnummer

Kontaktperson

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt