Veranda, balkong, terrasse

Terrasse med ferdig gulvhøyde inntil 0.5 meter over terreng defineres som platting/utegulv og er ikke søknadspliktig.

Terrasse med større høyde over terreng enn 0,5 meter skal regnes som bebygd areal (BYA). Følgende tilfeller er allikevel unntatt søknadsplikt:

-Oppføring av balkong, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2.

Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Husk at nivåforskjeller > 0,5 meter trenger sikring mot fall. 

Tiltaket kan ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan. Sjekk derfor dette.

Ved oppføring av ny eller ved utvidelse av eksisterende veranda, balkonger, terrasser over15 m2 og med høyde over 0,5 meter, må det sendes inn søknad. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 50 m² kan utføres av tiltakshaver etter søknad (PBL. § 20-4). Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.

Veileder (PDF, 10 kB)                 Søknadsskjema

For platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m² er det krav om full søknad med krav om ansvarlig foretak (PBL. § 20-3):

Veileder                  Søknadsskjema

Minner om at det i områder som er regulert vil det framgå av plankartet eller i reguleringsbestemmelsene hvor stor del av tomta som kan nedbygges - også kalt utnyttingsgrad. Dersom du har funnet utnyttingsgraden for din eiendom og veit hvor stor boligtomta er, kan du beregne utnyttingsgraden for ditt tiltak her: Hvor stort kan du bygge

Hvordan beregne bruksareal (BRA) (PDF, 577 kB) og bebygd areal (BYA). (PDF, 596 kB)

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt