Enebolig og fritidsbolig/hytte

Klikk for stort bilde

Søknad om oppføring av bolig eller fritidsbolig må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. For oppføring av egen enebolig eller byggearbeider på egen fritidseiendom, kan tiltakshaver søke om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Det kan velges forskjellige søknadsformer:

Behandling

Søknad om enkle tiltak:

(jf. SAK §§ 14, 18 og 19).

Komplett søknad innsendes.  Alle aktører (prosjekterende og utførende) må være valgt. Det må ikke foreligge merknader fra naboer, og det må heller ikke være nødvendig med dispensasjon eller ytterligere tillatelse fra andre  myndigheter som arbeidstilsynet, elseavdelingen, næringsmiddeltilsyn, sivilforsvaret, vegvesenet etc. Detalj-prosjekteringen må være utført og kontrollert. Tillatelse vil da bli gitt innen 3 uker.

Ett-trinns søknad:
(jf. SAK §§ 18 og 19).
Komplett søknad innsendes. Naboer skal være varslet, evt. merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden. Alle aktører (prosjekterende, utførende og kontrollerende) må være valgt. Det må foreligge godkjenning fra alle andre myndigheter før tillatelse kan gis. Detaljprosjekteringen må være utført og kontrollert.

To-trinns søknad:

(jf. SAK §§ 18 og 19)

Det søkes først om rammetillatelse. Byggets arkitektoniske form og overordnede tekniske rammebetingelser må vises/dokumenteres og naboer skal være varslet. Evt. merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden.

Det søkes om igangsettingstillatelse når bygget er prosjektert og utførende er valgt. Det kan gis trinnvis igangsettings­tillatelser når delprosjektering er ferdig og kontrollerklæring innsendt.

 

Komplett søknad skal normalt inneholde jfr. SAK §§ 18 og 19:

Skjema/vedlegg
Søknad om tillatelse til tiltak (pbl. §20-3, jfr. 20-1)

(NBR nr. 5174) (PDF, 125 kB)

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket

(NBR nr. 5175) (PDF, 135 kB)

Dispensasjonssøknad.

skjema (DOC, 42 kB)

Situasjonsplan/utomhusplan (Kartgrunnlag fås ved henvendelse til kommunen eller skrives ut fra kartportal)

kartportal

Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100

Veiledning (PDF, 475 kB)

Opplysninger gitt i nabovarsel

(NBR nr. 5155) (PDF, 56 kB)

Kvittering for nabovarsel.

(NBR nr. 5156) (PDF, 49 kB)

Evt. merknader fra naboer, med redegjørelse for hvordan disse evt. er innarbeidet i prosjektet.  
Nabovarsel.(veileder til nabovarsel)

(NBR nr. 5154) (PDF, 97 kB)

Erklæring om ansvarsrett.

(NBR nr. 5181) (PDF, 354 kB)

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger.

(NBR nr. 5184) (PDF, 42 kB)

Gjennomføringsplan

(NBR nr. 5185) (PDF, 217 kB)

Veileder gjennomføringsplan (PDF, 441 kB)

Boligspesifikasjon i Matrikkelen.

(NBR nr. 5176) (PDF, 100 kB)

Samsvarserklæring.(leveres ansvarlig søker)

(NBR nr. 5148) (PDF, 87 kB)

 

Deler av dokumentasjonen angitt i SAK §§ 18 og 19 kan utelates dersom dette finnes forsvarlig. Det må fremgå av søknaden hvorfor dokumentasjonen er utelatt.

Andre aktuelle skjema.

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt