Private avløpsanlegg og utslipp

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann må det innhentes en utslippstillatelse, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12.  Kapittel 12 gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Kommunen er forurensningsmyndighet i Nome.  

Søknad om deling av eiendom, oppføring av bygning med innlagt vann eller innlegging av vann i eksisterende bygning utløser krav om utslippstillatelse. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledning er ført innendørs. Søknadsplikten gjelder uansett avløpsløsning. Det skal således søkes om tillatelse også når avløpet går til tett tank. Dersom avløpet skal gå til offentlig avløpsnett, må det isteden søkes om ”Tilknytning til kommunalt ledningsnett – bolig”. Installering av vannklosett, dusj, bad, våtrom og lignende vil normalt innebære en vesentlig økning av eksisterende utslipp og dermed søknadsplikt. Bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil også kunne utløse søknadsplikt.

Følgende skjema og kart må leveres kommunen som forurensningsmyndighet:

Søknad om utslippstillatelse (PDF, 87 kB)
Nabovarsel (PDF, 97 kB)
Opplysninger gitt i nabovarsel (PDF, 56 kB)
Kvittering for nabovarsel (PDF, 49 kB)
Situasjonsplan i målestokk 1:1000 og 1:5000

Eksempel på Situasjonskart :       

 1:1000 (PDF, 165 kB)

1 : 5000 (PDF, 2 MB)

Det må gjennomføres nabovarsling og alle eiendommer som ligger 500 metere nedstrøms utslippsstedet må varsles. Naboene har minst 4 uker på seg med å komme med uttale til søknaden. Varselet må angi utslippsløsning og det må legges ved en situasjonsplan.

På situasjonsplanen må avløpsanlegget med rør og utslippsstedet inntegnes. Det må også tegnes inn andre interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning (vanninntak og brønner), rekreasjon (badeplass eller næringsvirksomhet).

Søknaden behandles etter kapittel 12 i forurensningsforskriften som bygger hovedsakelig på forurensningslovens §§ 1, 2, 11 og 16.

Forurensningsloven        Forurensningsforskriften

Søknaden blir oversendt til Miljøhygienisk avdeling på Notodden for uttale før kommunen gir endelig utslippstillatelse.

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt