Veranda, balkong, terrasse

Tiltaket kan ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan. Tiltaket er i slike tilfeller ikke unntatt søknadsplikt. Vi ser at slike tiltak ofte kommer i konflikt med byggegrense mot veg, vann og vassdrag, jernbanen, mot naboeiendom. Sjekk derfor dette i kommunens kartportal. Det kan også være at det ligger kommunale ledninger i grunnen som vann og avløp, samt strømkabler tilhørende Føre AS. 

Terrasse med ferdig gulvhøyde inntil 0.5 meter over terreng defineres som platting/utegulv og er ikke søknadspliktig. Platting kan oppføres helt inn til nabogrense.

 Følgende tilfeller er allikevel unntatt søknadsplikt:

  • Oppføring av terrasse som har en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, er forbundet med bygning og som ikke stikker lenger ut enn 4 meter fra bygningens fasadeliv, ikke være overbygd, avstanden til nabogrense må minst være 1,0 meter. kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter og kan. Det er ingen arealbegrensning på slik terrasser. Husk at terrasse med større høyde over terreng enn 0,5 meter skal regnes som bebygd areal (BYA), og at nivåforskjeller over 0,5 meter trenger sikring mot fall. 
  • Oppføring av terrasse med en høyde på over 1,0 meter, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2. Avstand til nabogrense må minst være 4,0 meter.

Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Direktoratet for bygg kvalitet (DIBK) har utarbeidet en veileder som du enkelt kan test ut om din nye veranda eller terrasse er unntatt søknadsplikt. Prøv her

Ved oppføring av ny eller ved utvidelse av eksisterende veranda over 15 m2 eller en terrasse med høyde over 1,0 meter, må det sendes inn søknad. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 50 m² kan utføres av tiltakshaver etter søknad (PBL. § 20-4). Avstandsregler gjelder, og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.

Veileder (PDF, 10 kB)                 Søknadsskjema

For terrassen med høyde over 1,0 m eller veranda, med et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m², er det krav om full søknad med krav om ansvarlig foretak (PBL. § 20-3):

Veileder                  Søknadsskjema

Minner om at det i områder som er regulert vil det framgå av plankartet eller i reguleringsbestemmelsene hvor stor del av tomta som kan nedbygges - også kalt utnyttingsgrad. Dersom du har funnet utnyttingsgraden for din eiendom og veit hvor stor boligtomta er, kan du beregne utnyttingsgraden for ditt tiltak her: Hvor stort kan du bygge

Hvordan beregne bruksareal (BRA) (PDF, 577 kB) og bebygd areal (BYA). (PDF, 596 kB)

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt