Riving av bygninger

Riving av mindre tiltak på bebygd eiendom og riving av alminnelige driftsbygninger i landbruket kan gjennomføres av tiltakshaver selv etter søknad (se punkt A). For større bygg/tiltak må rivingen utføres av ansvarlige foretak (se punkt B).

Etter kulturminnelovens § 25 plikter kommunen å innhente uttale fra kulturminnemyndighetene for riving av ikke fredede bygninger oppført før 1850. Bygningens byggeår må oppgis der dette er kjent.

A) Riving av mindre tiltak

Riving av mindre bygg på bebygd eiendom,samt riving av alminnelige driftsbygninger i landbruket kan gjennomføres av tiltakshaver selv. I følge pbl. § 20-2 og byggesaksforskriftens § 3-1 og § 3-2 gjelder dette følgende tiltak:

  1. Riving av garasjer/uthus med bruksareal eller bebygd areal inntil 70 m2.
  2. Riving av tilbygg med bruksareal eller bebygd areal inntil 50 m2.
  3. Riving av driftsbygninger i landbruket med bruksareal/bebygd areal inntil 1000 m2.

Her finner du : Søknadsskjema

I tillegg må det sammen med søknaden sendes inn erklæring om at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet. Slik erklæring finner du her (PDF, 37 kB).

Andre aktuelle vedlegg - som feks. uttale fra kulturminnemyndighet ved riving av verneverdige bygg eller ved riving av bygg oppført før 1850. (Kulturminnemyndighetenes uttale innhentes til vanlig av kommunen).

B) Riving av større bygg:

som ikke går inn under punkt 1 til 3 over utløser krav om ansvarlig foretak.

Her finner du : Søknadsskjema

I tillegg må det sammen med søknaden sendes inn erklæring om at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet. Slik erklæring finner du her (PDF, 37 kB).

Krav om utarbeiding av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse:
Det er i byggeteknisk forskrift (TEK10) § 9-6 krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse ved riving av bygning eller del av bygning som overstiger 100 m2 BRA og ved riving av tiltak som medfører mer enn 10 tonn avfall.

Skjema:                            Avfallsplan (PDF, 98 kB)

som excel-regneark:     Avfallsplan (XLS, 80 kB)

Minimum 60 vektprosent av bygningsavfallet skal sorteres på byggeplass og leveres godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og dokumentasjon på faktisk avfallsdisponering skal utarbeides i slike tilfeller og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn (jfr. TEK10 §§ 9-6, 9- 7 og 9-9). Det betyr at avfallsplanen ikke skal leveres sammen med søknaden. Sluttrapport som viser avfallsplanen og faktisk disponering av avfallet, samt sorteringsgraden, skal levers sammen med søknad om ferdigattest til kommunen. Her skal du også lever inn kvitteringer fra mottaker for levert avfall. Dersom deler av avfallet ikke er levert på avfallsanlegg (eks gjenbruk av materialer) må det fylles ut egenerklæring (DOC, 48 kB).


Minner om at bygningsavfall ikke kan deponeres på eiendommen, men skal leveres godkjent avfallsmottak eller gjenbrukes. Kommunen har laget en enkel veileder for de mest vanlige avfallstypene som opptrer ved riving av mindre bygninger under 100 m2 (bruksareal). Den finner du her. (PDF, 24 kB)