Garasje, uthus, bod

Mindre frittliggende bygninger i form av garasjer, uthus, boder og lignende er unntatt byggesøknad dersom disse er under 50 m2 (BRA) eller bebygd areal (BYA). Fritaket forutsetter at disse ikke  brukes til beboelse og har en mønehøyde inntil 4,0 meter og gesimshøyde inntil 3,0 meter. Bygningen kan bare ha en etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket må minst ligge 1,0 meter fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Tiltaket kan ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan. Sjekk derfor dette.

 

 Sjekk om dine planer kan unntas fra søknad    Bygg uten å søke

For større garasjer/uthus, eller dersom denne blir liggende nærmere nabogrense, må det omsøkes på vanlig måte. Tiltaket inntil 70 m2 bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan utføres uten at det er krav om ansvarlig foretak, (PBL. § 20-4). Bygningen kan oppføres inntil en etasje, og kan i tillegg være underbygd med kjeller. Dersom bygget blir over 50 m2 må bygget i utgangspunktet plasseres minst 4,0 meter fra nabogrense*.

Veileder                             Søknadsskjema              Eks. tegninger (PDF, 595 kB)

 

For garasjer, boder, uthus over 70 m2 bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er det søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak , (PBL. § 20-3).

Veiledere                            Søknadsskjema               Eks. tegninger (PDF, 595 kB)

 

Tiltaket må ikke være i strid med pbl m/forskrifter, annet lovverk eller gjeldende arealplaner (reguleringsplan / kommuneplan)

Etasje:
Dersom måleverdig areal av en evt. loftsetasje er større enn 1/3 av underliggende etasje, vil dette regnes som egen etasje. Evt. måleverdig areal på garasjeloft regnes med i totalt bruksareal for bygningen (BRA). Bygningen må ikke inneholde oppholdsrom. Himling i evt. kjeller må ligge mindre enn 1.5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Avstand til nabogrense:
Etter pbl. § 29-4 skal avstand til nabogrense i utgangspunktet være minst lik bygningens halve høyde og ikke mindre enn 4 meter dersom ikke annet er fastsatt i bindende arealplan. Avstand måles fra utvendig fasadekledning til eiendomsgrense. Takutstikk, veranda/balkong eller andre framspring i fasaden kan være inntil 1.0 meter uten at det får konsekvenser for måleverdig avstand mellom bygningen og nabogrensen.

Unntak fra avstandskravet:
Plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b) åpner for at kommunen kan godkjenne at garasje, uthus og lignende mindre tiltak oppføres nærmere nabogrense enn nevnt i bestemmelsens første ledd eller i nabogrense. Mindre tiltak i denne sammenheng er frittliggende byggverk hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for bygningen er over 50 m².

*Avstand til nabogrense for garasjer/uthus inntil 50 m2:
Normalt bør garasjer, mindre uthus og boder plasseres slik at eier kan vedlikeholde bygningen fra egen eiendom. Det anbefales at bygget plasseres med en avstand på minst 1.0 meter fra nabogrensa. En avstand på 1 meter fra nabogrensa medfører at naboen seinere kan føre opp tilsvarende bygg med samme avstand fra grensa. Avstandskravet mellom slike bygninger på ulike bruksenheter (eiendommer) er minimum 2.0 meter. Er avstanden mindre enn 2.0 meter vil det medføre krav om branncellebegrensende konstruksjoner.

* Avstand til nabogrense for bygg større enn 50 m2:
Bygningen skal i utgangspunktet plasseres minst 4 meter fra nabogrense. Kommunen kan godkjenne annen plassering der det foreligger skriftlig samtykke fra nabo som aksepterer en plassering nærmere eiendomsgrensen. I slike tilfeller stilles det normalt krav om at tiltaket utføres med forskriftsmessige branncellebegrensende konstruksjoner mot nabobebyggelse.

Hvordan beregne bruksareal (BRA) (PDF, 577 kB) og bebygd areal (BYA) (PDF, 596 kB)

Kontaktperson

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak

 

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt