Lover og regler

Oversikt over relevante lover i forbindelse med bygging, fradeling og oppmåling. I tillegg har vi også tatt med et knippe med lover i forbindelse med fast eiendom. Lovene er delt inn i to grupperi privatrett og offentlig rett. I privatretten behandles rettsspørsmål som oppstår borgerne imellom, mens den offentlige retten angår rettsforholdet mellom borgerne og det offentlige, samt mellom de ulike organene i det offentlige.

Offentlig rett:
Brann- og eksplosjonsvernloven
Folkehelseloven

Forvaltningsloven
Forurensningsloven
Friluftsloven
Havne- og farvannsloven
Jernbaneloven
Jordlova
Konsesjonsloven
Kulturminneloven
Matrikkellova
Naturmangfoldlova
Naturskadeerstatningsloven

Plan- og bygningsloven
Vass- og avløpsanleggsloven
Veglova


Privatrett:
Bustadoppføringslova
Eierseksjonsloven

Grannegjerdelova
Grannelova
Hevdloven
Huseierloven
Jordskiftelova
Sameigelova
Servituttloven
Tinglysingslova
Tomtefesteloven