Brukstillatelse og ferdigattest

Det må foreligge brukstillatelse eller ferdigattest føre en kan ta i bruk et nytt tiltak. Før slik tillatelse foreligger er det ulovlig å bruke tiltaket, og dette kan straffes .

Nederst på siden finner du opplysninger hvordan ikke søknadspliktige bygg skal registreres når disse er ferdige.

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.

For mindre tiltak uten krav om ansvarlig foretak behøver du bare å sende inn søknad om ferdigattest, eller søknad om midlertidig brukstillatelse.

Midlertidig brukstillatelse (PDF, 49 kB)          Ferdigattest (PDF, 69 kB)

Dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse skal søker beskrive gjenstående arbeider og bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstilling. 

For tiltak med krav om ansvarlig foretak må det i tillegg legges ved:

  • oppdatert gjennomføringsplan (PDF, 217 kB)
  • evt. oppdatert situasjonsplan, tegninger dersom om det er gjort mindre justeringer som ikke krever endringssøknad
  • sluttrapport for disponering av avfall der det har vært krav om avfallsplan eller miljøsanneringsbeskrivelse

Registrering av små byggetiltak:

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig.
Registrer bygg i Rett i kartet.

Du må registrere en ny bruker, og når du har logget inn, kan du søke opp eiendommen hvor du har bygget.

Velg om du skal markere et tilbygg eller et frittstående bygg, og marker hvor på eiendommen du har satt opp bygget. Trykk neste for å legge inn mer informasjon. Informasjon du du må legge inn er:

  • Gårdsnummer og bruksnummer på eiendommen
  • Hvor stor bygningen er
  • Når den var ferdig

Alternativt kan du bruke dette skjemaet som du sender til kommunen sammen med et kartutsnitt som viser plasseringen:

Kartutsnitt

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt