Behandlingstid, gebyr og klage

 Plan og bygningsloven med forskrifter har bestemmelser for saksbehandlingstiden

Tidsfrister for kommunens saksbehandling:

  • Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.
  • Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker.
  • Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker.
  • Forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen 2 uker. Der eksisterende byggverk er ødelagt av brann, naturskade, ulykke eller lignende hendelse, skal forhåndskonferanse avholdes innen 5 dager.
  • Søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal behandles av kommunen innen 3 uker

Antatt saksbehandlingstid for:

  • fradeling av boligtomt eller hyttetomt i LNF-område som er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen, utslippstillatelse med mer, minst 9 uker.  
  • søknad om utslippstillatelse, minst 5 uker

Oversikt gebyr

Klage på vedtak

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt