Terrenginngrep

Mindre terrenginngrep er ikke søknadspliktig. Vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig etter pbl § 20-1 bokstav k). Hva som er et ”vesentlig” terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I vurderingen legges det blant annet vekt på terrenginngrepets omfang. Hva som er ”vesentlig” må ses over tid, når mindre, uvesentlige arbeider over lengre tid samlet sett fører til vesentlige inngrep i terrenget. En må være oppmerksom på at selve formålet med planeringen, for eksempel etablering av vei/parkering, kan medføre søknadsplikt uansett omfang av inngrepet.

For mindre fylling eller planering av terreng som er i samsvar med arealplan kan følgende terrenginngrep unntas fra søknadsplikt (jfr. SAK § 4-1 e) nr. 7):

  • Mindre enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbebygd strøk
  • Mindre enn 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbebygd strøk.
  • Mindre enn 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbebygd strøk på eiendom for rekke- eller kjedehus ol.

Søknadsplikt dersom:

  • Terrenginngrepet vurderes som en vesentlig terrengendring
  • Terrenginngrep som ønskes utført ligger nærmere enn 1,0 meter fra nabogrense (målt fra fyllingsfot)

Dersom terrenginngrepet er søknadspliktig må det søkes om tillatelse til tiltak med krav om ansvarlig foretak (jfr. plan- og bygningslovens § 20-3).

Søknadsskjema                     Eks. tegning (PDF, 217 kB)

Vær oppmerksom på

Mot naboeiendommen må fyllingsfoten ikke ligge nærmere enn 1,0 meter. Ligger den nærmere vil fyllingen allikevel bli søknadspliktig. Endringen må heller ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som omfattes av unntaksbestemmelsen. Arbeider som har et slikt omfang i areal at de ikke kan betegnes som mindre, selv om de ikke overskrider terrengendringene angitt over, vil allikevel være søknadspliktig. Oppfylling av deler av bebygd boligtomt vil normalt defineres som mindre tiltak i denne sammenheng. Tiltaket kan likevel være søknadspliktig, for eksempel når en fylling er meget lang eller omfattende.

Reguleringsplanen for området kan inneholde bestemmelser som begrenser muligheten for endring av terrenget.

Fritaksreglene gjelder ikke innenfor avstandsgrens til vann- og vassdrag (grensen kan varier fra 50 til 100 meters fra vannkant).

Før oppfylling eller graving bør man vurdere rasfare og undersøke om grunnen er godt nok egnet, om den tåler belastningen av oppfyllingen o.l.

Du må sørge for at det ikke kan bli vannsig, utglidning eller ras inn på naboeiendommer.