Forstøtningsmur

Bygge forstøtningsmur

 

Større forstøtningsmurer over 1,5 meter er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav a). Mindre forstøtningsmurer opp til 1,5 meter er ikke søknadspliktig*. Det er krav om at forstøtningsmuren inntil en høyde på 1,0 meter må oppføres minst 1,0 meter fra nabogrense. Er støttemuren over 1,0 meter høy må den plasseres minst 4,0 meter fra nabogrensen.

*) Søknadspliktig om:
 

 • Støttemuren er høyere enn 1,5 meter
   
 • Dersom støttemuren er over 1,0 m høy og blir liggende nærmere nabogrensen enn 4 meter.
 • Støttemuren ligger i frisiktsone eller innenfor byggegrense.​
   

Vær oppmerksom på:
 

 • For forstøtningsmurer over 1,0 meter kommer avstandsbestemmelsen i pbl. § 29-4 til  anvendelse. Det betyr at forstøtningsmurer over 1,0 meter høy må minst ligge 4,0 meter fra nabogrense. Blir den liggende nærmere vil muren allikevel bli søknadspliktig.
 • Tiltak som er unntatt søknadsplikt må også utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og eventuelle tillatelser. Eks:
 1. Kommer forstøtningsmuren i konflikt med reguleringsplanen for området, eller hindrer sikten i frisiktsone mot veg (avkjøring, kryss) buggegrense mot veg, vil muren allikevel bli søknadspliktig.
 2. Oppføring av forstøtningsmur innenfor avstandsgrens til vann- og vassdrag er søknadspliktig uansett (grensen kan varier fra 50 til 100 meter fra vannkant) .
 • Tiltakshaver/eier har selv ansvar for at muren ikke kommer i konflikt med annet regelverk.
   

Ansvar ved søknadsplikt:
Oppføring av forstøtningsmur inntil 1,5 meter kan utføres av huseier selv, og kan omsøkes etter § pbl § 20-4 (søknadspliktig tiltak som kan utføres av tiltakshaver). Oppføring av forstøtningsmur over 1,5 meter må utføres av foretak jfr. § pbl § 20-3 (med krav om ansvarlig foretak).