Planprosess

Generelt
I plan- og bygningsloven er det definert klare krav til de prosesser som skal gjennomføres før det kan vedtas en plan for et område, eller gjøres vesentlige endringer i en gjeldende plan. Dette gjelder både reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Oppstart av planarbeid
For begge plantypene starter planleggingen gjennom at oppstart annonseres i to aviser, og kjente grunneiere/berørte myndigheter blir tilskrevet. På dette stadiet blir berørte bedt om å komme med innspill til hvordan planen skal bli og hvilke hensyn som må tas.

Planforslag og førstegangs behandling
Deretter blir det utarbeidet et planforslag som legges fram for Nome utviklingsutvalg som eventuelt vedtar at planen skal legges ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn / høring
Når et planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn, blir dette annonsert i aviser og berørte blir orientert i brev. Planen med tilhørende dokumenter ligger da tilgjengelig på Nome rådhus og på nærmeste bibliotek samt på nettstedet Planer under arbeid. I denne fasen blir berørte bedt om å komme med kommentarer til det konkrete forslaget som foreligger. Høringsperioden er normalt på i overkant av 30 dager.

Etter høringen blir planen bearbeidet i forhold til de innkomne merknadene. Avhengig av hvor store endringer som må gjøres, kan det i denne fasen bli nødvendig med tilleggshøringer. Dersom planforslaget blir vesentlig endret, kan det være behov for nytt offentlig ettersyn. Avhengig av hva som må avklares/løses i den enkelte plan, vil det være store variasjoner i hvor lang er tid denne delen av planprosessen tar.

Når planforslaget er ferdig bearbeidet bli saken på nytt lagt fram for Nome utviklingsutvalg. Dersom det er en bebyggelsesplan, fatter utviklingsutvalget endelig vedtak. Dersom det er en reguleringsplan, gir utviklingsutvalget en anbefaling til Nome kommunestyre som fatter endelig vedtak.

Vedtak / kunngjøring
Etter at planen er vedtatt kunngjøres planen og berørte blir tilskrevet. Planen med tilhørende dokumenter ligger da tilgjengelig på Nome rådhus og på kommunens nettsider under Vedtatte planer. På dette stadiet kan berørte vurdere å klage på det vedtaket utviklingsutvalget/kommunestyret har fattet. En eventuell klage skal sendes kommunen senest 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Kommunen vurderer innholdet i klagen, og legger saken fram for kommunestyret. De kan vedta å ta klagen til følge gjennom å gå inn for å endre planen, eller de kan opprettholder vedtaket og sende klagen til fylkesmannen som fatter endelig vedtak i saken.


Private planforslag
Forslag til planer kan utarbeides av kommunen/andre offentlige myndigheter eller private. Prosessen er den samme uavhengig av hvem som utarbeider planen.

Ved private forslag er det imidlertid den private som er ansvarlig for å varsle oppstart gjennom kunngjøring og tilskriving av berørte. Forslaget sendes så kommunen som tar stilling til om de kan gå inn for forslaget (med større eller mindre forbehold) eller om forslaget skal avvises. Dersom kommunen avviser forslaget, kan den som har fremmet forslaget kreve å få lagt reguleringsspørsmålet fram for utviklingsutvalget. Dersom kommunen går inn for å legge planen ut til offentlig ettersyn, overtar kommunen ansvaret for den videre saksbehandlingen/planprosessen.

Administrativt hører dette arbeidsområdet under Teknisk etat, avd. for arealforvaltning.

Kontaktperson

Bjørn Lona

Planlegger
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt