Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging, og er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplanen består av et kart med tilhørende bestemmelser. Hvilke formål som et areal kan reguleres til, og hvilke bestemmelser som kan knyttes til planen, er fastlagt i plan- og bygningsloven.

Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen:

  1. oppstart av reguleringsplaner
  2. reguleringsplaner til høring
  3. vedtatte reguleringsplaner. 

Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering. Reguleringsplan kan utarbeides som en områderegulering for flere eiendommer eller som en detaljregulering for enkelttiltak eller mindre områder. Private har rett til å fremme forslag til detaljregulering.

Kommunen har plikt til å utarbeide reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. For øvrig bestemmer kommunen selv i kommuneplanens arealdel hvilke områder som skal reguleres.

Oppstart av reguleringsplaner

Når planarbeidet blir igangsatt skal berørte offentlige organer og andre interesserte bli varslet. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i et møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan hjelpe til i planarbeidet.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet i tillegg til naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensning av planområdet angis og at man gir en frist på minimum 3 uker (etter forvaltningsloven), men helst  4-6 uker, for berørte parter med å komme med innspill til planen.

Reguleringsplaner til høring

Planforslaget omfatter en planomtale, et plankart og bestemmelser.

Når et forslag til reguleringsplan er utarbeidet, blir dette lagt fram til politisk behandling. I Nome kommune er det driftsutvalget som har funksjon som det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven. Det er dette utvalget som gjør vedtak om at et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn (høring).

Offentlig ettersyn gjøres kjent ved annonse i lokale aviser, brev til grunneiere, naboer, eventuelt lag og foreninger, offentlige og andre private høringsinstanser, i vår planportal (dette nettstedet) og på kommunens Facebookside. I forbindelse med offentlig ettersyn gis det en frist for å komme med merknader, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10.

Kommunens planportal gir oversikt over reguleringsplaner som for tiden er i oppstart eller som er ute på høring.

Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte planer er juridisk bindende for tiltak innenfor det geografiske området den dekker. De erstatter også tidligere arealplaner i det samme området. Planvedtakene blir kunngjort ved annonse i lokale aviser, brev til berørte parter og her på planportalen. Kommunestyrets planvedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunens planportal gir oversikt over alle planer som er vedtatt av Nome kommunes politikere.

Kontaktperson

Bjørn Lona

Planlegger
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt