Godkjente kommuneplaner

Sannes hyttegrend - Klikk for stort bilde

Nome kommunestyre vedtok ny kommuneplan (samfunnsdelen, arealdelen, kommunedelplan for Ulefoss og kommunedelplan for Lunde) i møte 16.04.2009.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.  Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, intereresser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Samfunnsdelen (PDF, 62 kB) skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egen mål og strategier gjennomføres og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.  Den skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel i Nome består av følgende deler:

Kontaktperson

Bjørn Lona

Planlegger
Tlf:
35946200

 

Valentijn van Ammers

Arealplanlegger
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt