Translate

Viktig melding

Koronavirus - informasjon og råd

 

Her finner du også endringer i kommunale tjenester

TT- kort

Hva er tt-kort?

Transporttjenesten skal gi mennesker med funksjonsnedsettelse, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Ordningen skal være et tilbud til personer med behov for spesialtilpasset transport fordi de utfra en varig funksjonsnedsettelse ikke er istand til å bruke det kollektive rutetilbudet. Varig funksjonsnedsettelse regnes vanligvis som minimum 3 år. Kommunen skal vurdere brukergodkjenning uavhengig om søker har grunnstønad fra folketrygden.

Manglende rutetilbud er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning, heller ikke avstand til busstopp.

Hvem kan få tt-kort?

TT-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringshemming.

Rullestolbrukere og blinde/sterkt svaksynte prioriteres. 

Egenandel på minimum kr. 25.- pr. tur.  

Ordningen er en frivillig ordning som administreres av fylkeskommunen.
 

Retningslinjer for tilrettelagt transportordning (tt-ordningen) i Telemark.
 

1. Formål:
Tt-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Likevel gis det av de fleste fylkeskommunene i Norge et slikt tilbud. Ordningen i Telemark er beregnet på personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Formålet er å gi et transporttilbud til sosiale formål for denne gruppen. Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger (NAV gir informasjon om andre ordninger, som for eksempel helsereiser).

2. Tilbudet:
En dør-til-dør-transport med drosje, som betales med et forhåndsoppfylt betalingskort (tt-kort).

3. Brukergodkjenning:
Tt-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings-, og/eller orienteringshemming. Dersom man har fått brukertillatelse før fylte 67 år, vil denne automatisk fortsette etter 67 år (med mindre det skjer endringer i brukerstatus,se punkt 11). Blinde eller sterkt svaksynte og/eller permanent rullestolbrukere kan bli vurdert som tt-brukere også etter fylte 67 år. Brukergodkjenning krever gyldig legeerklæring på at man er sterkt og varig forflytnings- og/eller orienteringshemmet. 

4. Institusjonsbeboere:
Personer som bor på institusjon kan ikke bli godkjent som tt-bruker. Som unntak gjelder unge funksjonshemmede midlertidig plassert på institusjon.

5. Bil:
Personer som har trygdefinansiert bil kan ikke godkjennes som tt-bruker. Personer som selv er i stand til å kjøre bil kan ikke bli godkjent som tt-bruker.

6. Ektefeller/familiemedlemmer:
Der hvor begge ektefeller og/eller flere familiemedlemmer søker om tt-kort, og innfrir kriteriene til ordningen, behandles hver av personene individuelt. 

7. Tildeling av reisetilskudd til tt-ordningen:
Kommunene viderefordeler midler til brukerne, etter satser fastsatt av Telemark fylkeskommune. Brukere med behov for spesialbil får et ekstra tilskudd. Brukere som bor mer enn 20 km fra nærmeste senter får et ekstra tilskudd.

Søke tt-kort

Søknaden kan sendes elektronisk, pr. post, eller leveres til Servicesenteret. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Søknadsskjema TT-kort (pdf) (PDF, 96 kB)

Legeerklæring TT-kort (pdf) (PDF, 64 kB)

 

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknader blir behandlet kvartalvis. Frist for innsending er innen 1. desember, 1. mars, 1. juni og 1. september.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen, som har fattet vedtaket. I klagen skal du komme med nye opplysninger og eventuelt ny legeerklæring. Det er Telemark fylkeskommune som behandler klagen.

 

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 24.08.2017

Kontaktperson

Eli Kise

Servicemedarbeider
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt

Tilbakemelding