Koronavaksinering

Vi oppdaterer status på vaksinering i Nome hver uke, og når det er noe vi ønsker å formidle til innbyggerne. Den siste ligger her:

Status 15. januar 2021

Vaksinering på institusjon og boliger er godt i gang. Det er pr i dag 49 beboere ved Nome sykehjem som er vaksinerte.

Fra uke 2 kunne vi gi inntil 20 % av vaksinedosene til utvalgt helsepersonell. 6 ansatte på Nome legekontor har fått første dose, 5 fastleger og en sekretær.

I uke 4 starter vi med å gi dose to til de som ble vaksinert først. Dose to blir alltid satt før nye får dose en.

Vi har oversikt over leveranse av vaksiner kun to uker framover om gangen. Vaksinene kommer på tirsdager, og vaksinering skjer på onsdager. Dette kan og vil sikkert endre seg framover.

Se tidligere lokale oppdateringer her.

Generelt

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Vaksinering av innbyggere vil foregå på to steder, i kjelleren på Lundetunet i Lunde og på Ringsevja bo og servicesenter på Ulefoss. Disse lokalene kan benyttes over tid uten at det går på bekostning av ordinær drift. Vaksinetilgangen vil avgjøre om vi kan starte på begge steder samtidig. I første omgang vil vaksinering foregå på dagtid onsdag og torsdag, avhengig av vaksinetilgang.

Første gruppe er hjemmeboende over 85 år, disse starter vi sannsynligvis med i uke 5. Denne gruppa blir da kontaktet på telefon.  

Alle over 65 år er prioritert og vil få vaksine i rekkefølge etter alder, uavhengig av andre risikofaktorer. 

Det vil bli opprettet et digitalt bestillingssystem. Ettersom vi foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil det ikke fungere som en vanlig timebestilling. Dette vil kombineres med sms-varsling.

Det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller fastlege for å sette seg på liste nå. Informasjon om hvordan dette vil foregå kommer så fort det er klart.

Det jobbes hardt med å få alle detaljer på plass, og det er mange involverte fra flere områder i kommunen. 15 vaksinatører er plukket ut fra de ulike tjenestene, som skal rullere på å vaksinere. Vi har fått god respons fra frivillige som skal bistå blant annet som vaksineverter og i telefontjeneste. Det setter vi stor pris på. 

Framdrift i Nome

Vi har oversikt over leveranse av vaksiner kun to uker framover om gangen. På grunn av dette er det ikke mulig å si noe om hvor fort vaksineringen vil gå, eller når de forskjellige gruppene vil tilbys vaksine.

Se filmen Hvordan godkjennes koronavaksine.

Koronavaksine - spørsmål og svar

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle. De som bor i sykehjem og de aller eldste får tilbud først. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud.

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?
Hvorfor blir eldre prioritert?

- De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.   

- Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. 

- Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) 

- Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. 

- Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.

Skal helsepersonell prioriteres?

Det er bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres parallelt med gruppe 1 og 2. Konkret benyttes nå 20% av vaksinedosene vi mottar til helsepersonell etter prioritert rekkefølge. For øvrig er det de definerte risikogruppene som har størst risiko for alvorlig forløp og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.  Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis vi ser at smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Hva med barn og ungdom som har underliggende sykdom og dermed også er i risikogruppe. Hvorfor er ikke de prioritert?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi nå får til Norge er i liten utstrekning testet på barn og unge. Helsemyndighetene anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.

Når kan jeg regne med at det er min tur?

Nome kommune er klar til å sette vaksiner så snart vi får dem. Siden hele verden venter på slike vaksiner, vil det naturlig nok ta tid før Norge får nok vaksiner til å kunne tilby dette til alle voksne innbyggere.

Det som kjent pasienter på sykehjem som får de første vaksinene. Det vil skje i begynnelsen av januar. Vaksinasjon av alle innbyggere vil trolig først kunne starte våren 2021. Vi oppdaterer vår hjemmeside så snart dette er klart.

Antallet vaksiner som Norge og Nome får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om koronavaksine.  Kommunen vil sørge for at alle som skal få tilbud om vaksine, vil få god informasjon i forkant. 

Koster vaksinen noe?

Nei, både vaksinen og vaksineringen er gratis.

Er det frivillig å vaksinere seg?

Ja, all vaksinering i Norge er frivillig.

Hvor foregår vaksineringen?

På Lundetunet i Lunde og på RIBO på Ulefoss.

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen. Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid, og alle skal ha to doser av samme varemerke.

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Hvordan virker denne vaksinen?

Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned i kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.

Hvor godt og hvor lenge virker vaksinen?

Vaksinen beskytter mot sykdom som skyldes det nye koronaviruset. Allerede en uke etter andre dose, hadde rundt 95 % av de vaksinerte i studiene fått beskyttelse. For de aller eldste er det lite data. Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen varer, men det er sannsynlig at den varer i minst seks måneder, antagelig lenger. 

Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser. 

Vi vet heller ikke hvor godt vaksinen hindrer smittespredning. Derfor er det viktig at vi fortsetter å følge gjeldende smittevernråd. Det er alltid lite data om effekt over lang tid på nye vaksiner.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager.

De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. 

Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5 % fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer. 

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Hva betyr det at vaksinen har fått betinget godkjenning?

Denne koronavaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere. Legemiddelmyndighetene har gitt vaksinen en betinget godkjenning. Det betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert. 

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Når du får koronavaksine blir dette registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Opplysningene finner du på helsenorge.no under "Vaksine".

Kan jeg bestille time nå eller får jeg beskjed når det er min tur?

Kommunen vil sørge for at alle som skal få tilbud om vaksine, vil få god informasjon i forkant, slik at de kan bestille tid for vaksine. Du skal ikke kontakte kommunen for å booke tid.

Skal jeg vaksinere meg hvis jeg har hatt korona?

Ja, men det anbefales å vente minst 3-4 uker etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen.

Skal jeg ta vaksine hvis jeg er i karantene?

Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført.
Du behøver ikke å teste deg før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19. 

Skal jeg møte opp til vaksinering hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon. Dersom vaksinasjon foregår i hjemmet, kan du vaksineres på tross av en forkjølelse så lenge du er i fin form, og det er mulig å opprettholde  smittevernrutiner.

Bør jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammer?

Det er foreløpig ingen/lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende med de nye koronavaksinene. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende, men det vil kunne endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om sikkerhet ved bruk av vaksine i denne gruppen.

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt etter første dose, før jeg har tatt dose to?

Da kontaktes du av smittesporingsteamet og du vil få råd og oppfølging via dem.

Finnes det noen måte å sjekke om vaksinen har gjort meg immun?

Det er ingen sikre metoder for dette ennå.

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert.

Kan jeg få vaksine raskere hvis jeg går til det private og betaler for det?

Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er sikker og trygg når den er utviklet så raskt?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Les mer om godkjenning av vaksiner på FHI sine nettsider.

Hvor stor andel av befolkningen regner dere med vil vaksinere seg?

FHI anslår at rundt 75 prosent vil takke ja til en vaksine.

Finnes det andre måter å ta vaksinen på enn sprøyte?

Nei.

Er den nødvendig å ta vaksine hvis jeg ikke er i en risikogruppe for å utvikle alvorlige symptomer?

Å være i en risikogruppe vil si at du har en høyere risiko enn andre for alvorlig sykdom, mens de som ikke er i risikogruppene har en mindre risiko for dette. Ingen kan likevel være sikre på at de ikke får alvorlig sykdom. Det kan også være at vaksinen reduserer din evne til å spre viruset videre.

Hvilke koronavaksiner har/vil vi få i Norge og hva er forskjellen på de?

Det pågår utprøving av en rekke vaksiner mot covid-19. Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask og effektiv utvikling og godkjenning – uten at det skal gå på bekostning av krav til dokumentasjon. For nærmere informasjon se legemiddelverkets nettsider.

Når flere vaksiner er godkjent, kan jeg velge hvilken jeg vil ha?

Nei, i hvert fall ikke så lenge det er de prioriterte gruppene som vaksineres.

Vil vaksinerte personer være fritatt fra karanteneregler?

Det er ikke bestemt enda.

vaksine - Klikk for stort bilde