Personvernerklæring Nome kommune

Personvernerklæringen skal gi informasjon til innbyggerne og andre brukere av kommunens tjenester, og bidra til trygghet til at kommunens behandling av personopplysninger blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Alle ansatte i Nome kommune har taushetsplikt, og plikt til å hindre at andre uten tjenstlig behov for tilgang til informasjon om de som mottar våre tjenester.

*Hva betyr de nye personvernreglene (GDPR)?

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson, enten direkte eller ved sammenstilling av opplysninger fra flere kilder.

Hva er en behandling av personopplysning
Alle handlinger som utføres med personopplysninger. Eksempel på handlinger:

*lagring av opplysninger

*sammenstilling av opplysninger

*registrering av opplysninger

*utlevering av opplysninger

 

Hvem er behandlingsansvarlig?
Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger.

Grunnprinsipper
Vi har flere grunnleggende lovhjemlede prinsipper som gjelder hvordan vi skal håndtere dine personopplysninger. Det er at vi skal behandle dem:

*lovlig, rettferdig og med åpenhet

* kun for spesifikke, utrykkelig angitte formål, og ikke viderebehandle dem på en måte som er uforenelig med det angitte formål

*konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring

*korrekte og oppdaterte

*Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Formålet med behandlingene er å yte tjenester til kommunens innbyggere, samt utøve offentlig myndighet.

 

*Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine

Hva er lovgrunnlaget
For å behandle personopplysninger må kommunen ha et rettslig grunnlag. Store deler av kommunens tjenester er lovpålagte, dvs at behandlingene er for å utføre lovpålagte tjenester eller utøve offentlig myndighet. For de behandlinger som ikke er lovhjemlet, kan det være for å oppfylle avtaler som er inngått med innbyggerne eller samtykkebasert behandling.

*Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hvilke personopplysninger behandler vi:

  • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
  • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
  • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
  • Helseopplysninger som diagnose, medisiner
  • Opplysninger knyttet til de tjenester som du som innbyggeren benytter, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon m.m.

*Hvordan tar vi vare på opplysningene dine?

Kun de med tjenestelig behov for opplysningene har tilgang i de ulike system.

Vi har sikkerthetsløsninger som skal sikre at uvedkommne ikke får tilgang til opplysninger, at opplysninger om deg er tilgjenglig når det er behov for det, og at personopplysninger ikke kan endres eller manipuleres etter de er registrert.

*Utlevering av opplysninger til andre

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne mottakere. Det kan for eksempel være NAV, sykehus, Utdanningsdirektoratet (i forbindelse med eksamen eller nasjonale prøver) med flere.

Når dine personopplysninger behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift.

 

*Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene

I utgangspunktet lagrer vi personopplysningene så lenge vi har behov for informasjonen til det formål opplysningene ble hentet inn for. Det kan være vi er lovpålagt å arkivere informasjonen lengere enn perioden for utført tjeneste.

For samtykkebasert informasjon blir informasjonen lagret så lenge samtykket gjelder, og det ikke er trukket tilbake.

 

*Informasjonskapsler (cookies)

Når nettstedet nome.kommune.no brukes, lagres enkelte opplysninger om dette på brukerens datamaskin i små tekstfiler, kalt informasjonskapsler (eng. «cookies»). Informasjonskapsler brukes blant annet til å gi brukere tilgang til ulike funksjoner på nettstedet, og er en vanlig metode for å logge hvilke sider brukerne besøker. Opplysningene benyttes for å forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet. Du kan lese mer om informasjonskapsler på nettvett.no.  

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan informasjonskapsler/cookies brukes på nome.kommune.no. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. 

Formålet med cookies

Formålet med vår bruk av cookies er å innhente statistikk og informasjon om hvordan våre besøkende bruker nettsidene våre, slik at vi kan gi mest mulig relevant informasjon og en best mulig brukeropplevelse i fremtiden. 

Google Analytics

Nettstedet har siden lansering benyttet Google Analytics. I februar 2016 ble dette implementert gjennom innføring av Google Tag Manager.

Vi har i Analytics:

  1. Aktivert anonymisering av IP-adresser
  2. Deaktivert innstillingen  "Enable Display Advertising Features"

 

Hjemmeside

.ASPXANONYMOUS

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere anonyme brukere på siden.

ASP.NET_SessionId

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.

lang

Informasjonskapselen inneholder språkinformasjon.

GodkjentCookies

Benyttes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler

Google Analytics

__utma

Skiller brukere og brukersesjoner.

__utmb

Brukes for å bestemme ny brukersesjon/besøk.

__utmc

Interoperabilitet med urchin.js sammen med __utmb.

__utmz

Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren nådde siden.

__utmv

Benyttes for å lagre data på besøks-nivå. Lages når tjenesten benytter _setCustomVar-metoden.

 

 

*Hvilke rettigheter har du?

Innsyn
Som hovedregel har du rett til innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg. Du har også krav på å få informasjon om behandlingen.

For å få innsyn må du kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen. Du kan be om å få en kopi av opplysningene som er registrert.

Det stilles strenge krav om legitimasjon for å kreve innsyn etter personopplysningsloven. Dette for å sikre at informasjonen blir gitt til riktig person. Dersom man leverer på papir må man normalt legitimere seg med godkjent legitimasjon med navn, fødselsnummer og bilde for eksempel førerkort fra Statens vegvesen og pass. Kopi av legitimasjon vil bli oppbevart sammen med kravet om innsyn.

Krav om innsyn skal besvares innen 30 dager. Dersom kommunen har behov for lengre tid til å behandle innsynskravet skal dette grunngis skriftlig, og fristen kan utvides med 30 dager.

 

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger
Dersom opplysningene vi har om deg ikke er riktige, har du rett til å få korrigert disse. Det samme gjelder dersom vi ikke har fullstendige opplysninger.

Fremgangsmåten er den samme som ved krav om innsyn.
 

Rett til å få opplysninger utlevert i et digitalt format
Dette kalles retten til dataportabilitet. Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette. Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.
 

Rett til begrenset behandling
Begrensning av opplysningene innebærer at personopplysningene som samles inn ikke lenger kan behandles, men fortsatt lagres.
 

Rett til å få slettet personopplysninger
Du kan etter loven kreve at opplysninger om deg slettes. I utgangspunktet gjelder dette personopplysninger som er behandlet ulovlig, at formålet med behandlingen er oppnådd eller samtykke til behandling er trukket tilbake. Her er imidlertid flere unntak fra loven, og retten er i praksis begrenset av særlover som for eksempel arkivloven og bokføringsloven.

 

Protokoll over behandling av personopplysninger
Kommunen er pålagt å føre protokoll over behandlinger av personopplysninger.
 

*Personvernombud
Personvernombudet sitt mandat og oppgave er å bidra til at kommunen:

*styrke kunnskap i personvernlovgivningen

*etterlevelse av regelverket

*veilede og informere

*kontrollere

 

Kontakt gjerne personvernombudet dersom du har spørsmål knyttet til kommunens behandling av personopplysninger.

 

Personvernombud er Anne Guri Barsgård

E-post: personvernombud@intk.no

Tlf: 35 94 62 00

Kontaktperson

Anne Guri Barsgård

Personvernombud