Korona - informasjon

Info til ansatte

05. august 2020: Reglar for helsearbeidarar i Nome og Midt-Telemark kommune som har vore på reise utanfor Noregs grenser (gjeld alle land, inkludert Norden):

FHIs råd skal følgjast:

Følgjande forholdsreglar gjeld for ALLE helsearbeidarar i 10 dagar frå smitteeksponering/ankomst Noreg.

 • Teste for covid-19 kort tid (dag 0) etter ankomst til Noreg, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.
 • Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar føreligg.
 • Utføre ny test minst 48 timar etter første test, men tidlegast dag 5.
 • Karantene på fritida fram til andre prøvesvar er negativt.
 • Følgje med på eigen helsetilstand. Ved symptom på luftvegsinfeksjon skal dei som er ansvarlig for oppfølging, varslast og test utførast raskast mogleg.
 • Ikkje gå på jobb/forlat jobben straks dersom ein utviklar symptom på luftvegsinfeksjon eller testar positivt for SARS-CoV-2.
 • Halde avstand (>2 meter) til medarbeidarar og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre avgresast.
 • Vere ekstra påpasselege med hoste- og håndhygiene.
 • Bruke munnbind når ein er under 2 meter frå pasient.


Kristin Sekse, kommuneoverlege i Nome og Midt-Telemark

Informasjon fra kommuneoverlegen 20. mars

Viser til melding om tilsette med luftvegssymptom som kom 19.3. Eg vil presisere at denne veka har det vore ein spesielt krevande situasjon i samband med at ALLE helsepersonell med luftvegssymptom skulle avklarast med tanke på koronavirusinfeksjon, samtidig. Dermed vart svært mange personale borte samtidig, noko som vart kritisk for enkelte avdelingar, særleg i går. 19.03.20. Med denne bakgrunnen, gjekk det ut melding om at helsepersonell som hadde lettare symptom, kunne møte på arbeid. Bakgrunnen for denne meldinga, var ei vurdering av at me fram til i går hadde fått testa relativt mange tilsette, alle negative. Faren for at det er koronavirussmitte som var årsak til symptoma i vårt område, var dermed svært liten. For å oppretthalde forsvarleg drift DENNE DAGEN, gjekk derfor denne meldinga ut slik, noko som var i strid med Folkehelseinstituttets råd. Årsaka har altså vore mangel på personell heile veka, og akutt avslutning av testing for koronavirus, der me ikkje fekk avklart testresultat slik me hadde håpa.

Det er ikkje meint at dette skal vere førande for praksisen framover; alt helsepersonell må framleis halde seg heime dersom dei har luftvegssymptom, til ein dag etter symptomfrihet.

Viser til https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/ :

«Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten

Det er viktig å sikre forsvarlig drift. Det kan derfor bli aktuelt å la ansatte i helsetjenesten arbeide, selv om de er i hjemmekarantene. Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre avdelinger/institusjoner 
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet  
 • Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å ivareta pasienttilbud, bør det foreligge en lokal vurdering av hvem som eventuelt bør kalles tilbake til jobb. 

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden: 

 • Ansatte som er i karantene etter utenlandsreise
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittlig inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dager)
 • Ansatte som er minst smitteutsatt, for eks. var nærkontakter kun dagen før et bekreftet tilfelle utviklet symptomer

Følgende bør ikke kalles tilbake: 

 • Ansatte som har luftveissymptomer eller feber. Disse skal isoleres og dermed ikke jobbe 
 • Ansatte som over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer og ikke benyttet personlig beskyttelsesutstyr 
 • Ansatte som har husstandsmedlem/ partner som har fått påvist covid-19 
 • Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal: 
 • Straks forlate jobb dersom de utvikler luftveissymptomer eller kjenner at allmenntilstanden reduseres 
 • Bruke munnbind ved pasientkontakt (under 2 meter avstand fra pasient) 
 • Holde avstand til andre ansatte og pasienter/beboere 
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med pasienter/beboere og medarbeidere begrenses  
 • Unngå mathåndtering 
 • Ha streng etterlevelse av hoste- og håndhygiene, samt følge lokale retningslinjer for arbeidsantrekk»

Beklagar bryet dette har medført for mange.

Ver merksam på at det i tida som kjem, vil det framleis vere stor fare for at det blir raske endringar i retningslinjer og vurderingar.

 

Mvh Kristin Sekse, kommuneoverlege Midt-Telemark og Nome

Viktig informasjon om testing for koronavirus! 19.03.20

På grunn av prekær mangel på prøvetakingsutstyr og laboratoriereagenser ved Sykehuset i Vestfold OG Unilabs Skien, er det KUN følgjande pasientar som har gyldig indikasjon for test:

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

Prøver der indikasjon ikke er dokumentert på rekvisisjonen vil ikkje bli analysert.

Helsepersonell:

Ved akutt luftveisinfeksjon hos helsepersonell skal vedkommande ikkje gå på jobb og bør halde seg heime til eitt døgn etter symptomfrihet; kfr Folkehelseinstituttets anbefalinger

Sårbare grupper:

Ved mistanke om COVID-19 hos spesielt sårbare grupper kan fastlege eller legevakt kontakte fagansvarlig overlege eller pasientansvarlig overlege ved STHF ved behov.

Unilabs melder i dag at prøver som er tatt 17.03, 18.03 og 19.03 blir fortløpande vurdert etter indikasjon for test. Det er mogleg ein del av desse testane dermed ikkje blir undersøkt.

Fint om dette kan vidareformidlast til avdelingsleiarar og tilsette snarast råd.

Mvh Kristin Sekse, kommuneoverlege Midt-Telemark og Nome.

Kartlegging av sårbare ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Informasjon til avdelingsledere i HO om hvilke ansatte som er å regne som sårbare grupper

På smittevernmøte 19.03.20 ble ansatte i risikogrupper tydelig definert.

Begrunnelse:

 • Alle avdelingsledere har fått beskjed om å kartlegge egne ansatte, og  få oversikt over hvilke ansatte som defineres i risiko.
 • Avdelingsledere må trygges på at de kartlegger sine ansatte etter like kriterier
 • Vi må sikre at ansatte kartlegges av sine avdelingsledere etter like kriterier

På møte i dag definerte vi ansatte i risiko som:

 • Alvorlig Hjertesykdom, høyt blodtrykk er ikke innenfor denne kategorien
 • Lungesykdom, alvorlig KOLS og astma
 • Kreft, pågående kreftsykdom
 • De som bruker medisiner som svekker immunforsvaret,
 • De over 65 med kronisk sykdom